Dzisiaj jest sobota, 17 listopada 2018 r. 321 dzień roku 


  Strona Główna
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Informacje o Zakładzie
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Władze Zakładu  
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dział Usług Mieszkaniowych
  Dział Usług Komunalnych
  Cmentarz Komunalny
  Zakład Pogrzebowy
  Groby Wojenne
  
  Zieleń
  Drogownictwo
  Transport
  Oblężenie Malborka
  Remonty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Wynajem 
  Zamówienia publiczne
  Przetargi na lokale/garaże
  Wspólnoty - remonty
  Oferty Pracy  Zgłaszanie awarii
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Aktualności
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Komunikaty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dokumenty do pobrania
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Kontakt
 


                           

Zamówienia publiczne:ZGKiM/D/1/10/2018
Malbork, 23.10.2018ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYdot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/10/2018.
Nazwa zadania: Dostawa czterech fabrycznie nowych samochodów dostawczych w formie leasingu operacyjnego.


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę:Lista wybranych wykonawców
---------------------------------------------------------------------------


Nazwa wykonawcy: Europejski Fundusz Leasingowy S.A.

Adres wykonawcy: pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław;
Uzasadnienie wyboru: Oferta jest zgodna z SIWZ i ustawą PZP oraz spełnia wszystkie warunki jakie Zamawiający postawił przed Wykonawcami zamówienia.


Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono jedną następującą ofertę:
---------------------------------------------------------------------------------------

Oferta nr 1.
Nazwa wykonawcy: Europejski Fundusz Leasingowy S.A.

Adres wykonawcy: pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław


Liczba pkt. w kryterium „cena”: 80pkt
Liczba pkt. W kryterium „gwarancja”: 0pkt2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.


3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.


4. Działając na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. „a” Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje,
że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą, możliwe będzie w dniu 26.10.2018.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
3) wyboru najkorzystniejszej oferty
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.________________________________
Kierownik Zamawiającego

ZGKiM/D/1/10/2018
Malbork, 23.10.2018PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/10/2018.
Nazwa zadania: Dostawa czterech fabrycznie nowych samochodów dostawczych w formie leasingu operacyjnego.

Komisja przetargowa w składzie:
Przewodniczący – Andrzej Wrona
Sekretarz – Arkadiusz Lejman
Członek – Marcin Jajkowski

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o. informuje, że dnia 23.10.2018 o godzinie 10:10 odbyło się otwarcie ofert i stwierdza, że złożono jedną ofertę.

Komisja:
1. Przed otworzeniem oferty odczytała kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.: 480 000,00 netto zł.
2. Sprawdziła czy oferta jest prawidłowo zabezpieczona i zaadresowana.
3. Dokonała otwarcia oferty, odczytała nazwę, adres wykonawcy, zaoferowaną cenę i okres gwarancji.


Lp. 1
Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław

Gwarancja: 24 m-ce
Cena netto: 457 758,52
Cena brutto: 563 042,97


________________________________
Sekretarz komisji przetargowej

ZGKiM/D/1/10/2018
Malbork, 19.10.2018WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZdot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/10/2018. Nazwa zadania: Dostawa czterech fabrycznie nowych samochodów dostawczych w formie leasingu operacyjnego.


W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:


1. „We wzorze umowy w §6 ust.2 Zamawiający opisał wykup Sprzętu. Uprzejmie informuję, że opłata za wykup powinna być uiszczona wraz z ostatnią ratą leasingową na podstawie informacji wskazanej na fakturze. Zamawiający dopiero po uiszczeniu ostatniej raty otrzyma fakturę wykupową, opiewającą na kwotę wykupu, która jest potwierdzeniem przeniesienia na niego prawa własności leasingowanego dobra. Proszę o akceptację takiego scenariusza działania.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na taki scenariusz działania.


2. „Czy Zamawiający zgadza się, aby za dzień zapłaty opłat uznać datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy. Wykonawca nie może uznać za termin płatności dnia, którego daty de facto nie zna, bo taką właśnie datą jest dla niego data obciążenia rachunku Zamawiającego.”
Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.


3. „W Formularzu oferty pkt. 3 Zamawiający wskazał, że Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt. Uprzejmie informuję, że Wykonawca, nie będący producentem sprzętu może, co najwyżej zapewnić udzielenie gwarancji producenta. Sam natomiast jej zapewnić nie może. Proszę o modyfikację istotnych postanowień na następujący zapis: „Oświadczamy, że na dostarczony Sprzęt zapewniamy udzielenie 18 miesięcy gwarancji…”.”
Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.


4. „Czy przedmiotem zamówienia jest również ubezpieczenie przedmiotu umowy przez Wykonawcę?? W takiej sytuacji cena ubezpieczenia wliczona jest w cenę oferty.”
Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia nie jest ubezpieczenie przedmiotów umowy.


5. „W Formularzu oferty pkt. 3 Zamawiający wskazał, że Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt. Uprzejmie informuję, że Wykonawca, nie będący producentem sprzętu może, co najwyżej zapewnić udzielenie gwarancji producenta. Sam natomiast jej zapewnić nie może. Proszę o modyfikację istotnych postanowień na następujący zapis: „Oświadczamy, że na dostarczony Sprzęt zapewniamy udzielenie … miesięcy gwarancji…”.”
Odpowiedź: Zamawiający zgadza się i zgodnie z powyższym modyfikuje formularz ofertowy.

6. „Specyfikacja (K1) poz. 19
Specyfikacja (H) poz. 19
Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu pojazd którego szerokości części ładunkowej wynosi 1700mm ?”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.


7. „Specyfikacja (K1) poz. 16
Specyfikacja (H) poz. 16
Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu pojazd którego szerokości części ładunkowej wynosi 5406mm ?”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.


8. „Specyfikacja (P) poz. 20
Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu pojazd którego dopuszczalna masa całkowita to 2800kg”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.


9. „Specyfikacja (K2) poz. 35 i 40
Z uwagi na konstrukcję skrzyni ładunkowej z wywrotem, proszę o dopuszczenie wariantu w którym podłoga skrzyni zostanie wykonania z blachy stalowej.”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielone odpowiedzi nie modyfikują treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączników, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.


___________________________________
Kierownik Zamawiającego
ZGKiM/D/1/10/2018
Malbork, 16.10.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/10/2018. Nazwa zadania: Dostawa czterech fabrycznie nowych samochodów dostawczych w formie leasingu operacyjnego.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Malborku Sp. z o.o zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku
Sp. z o.o
Adres zamawiającego Gen. de Gaulle'a 70
Kod Miejscowość 82-200 Malbork
Telefon: 55 629 86 00
Faks: 55 629 86 01
adres strony internetowej www.zgkim.malbork.pl
adres e-mail zgkim@zgkim.malbork.pl
adres e-mail w sprawie przetargu przetargi@zgkim.malbork.pl
Godziny urzędowania: 7 - 15

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.zgkim.malbork.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Dostawa czterech fabrycznie nowych samochodów dostawczych w formie leasingu operacyjnego wg. specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr.7.
A) Samochód ciężarowy z pojedynczą kabiną, w zabudowie typu furgon, w kolorze szarym - 1szt.
B) Samochód ciężarowy z podwójną kabiną, wyposażony w skrzynię ładunkową z burtami aluminiowymi, w kolorze białym - 1szt.
C) Samochód ciężarowy z pojedynczą kabiną, w zabudowie typu furgon, w kolorze białym - 1szt.
D) Samochód ciężarowy wyposażony, w skrzynię ładunkową, z wywrotem trójstronnym, w kolorze białym - 1szt

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
34136000-9 Samochody półciężarowe
66000000-0 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:
zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania (realizacji) zamówienia określać będzie umowa leasingu zgodna z warunkami podstawowymi zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) zdolności technicznej lub zawodowej,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt ustawy Pzp.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,
8) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy,
9) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),
10) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
17) wykaz dostaw lub usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane,
25) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami.

IX. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:
a) 80pkt – Cena,
b) 20pkt – Okres gwarancji zwiększony o dodatkowe 12 miesięcy.

XI. Składanie ofert:

Oferty należy składać do dnia: 23.10.2018 do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o
Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork
Pokój nr 26 (Sekretariat)

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji internetowej.

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

XVII . Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 636788-N-2018. Data zamieszczenia 16.10.2018.____________________________________
Kierownik Zamawiającego


Załączniki:

1. FORMULARZ OFERTOWY
2. FORMULARZ CENOWY
3. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
4. WYKAZ OSÓB DO KONTAKTU
5. WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT USŁUG
6. WZÓR UMOWY
7. OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
8. SIWZ

ZGKiM/ZP30/1/07/2018
Malbork, 2018-08-21

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o
Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork


INFORMACJA O WYNIKU


postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: ZGKiM/ZP30/1/07/2018, nazwa zadania: "Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla budynku wielorodzinnego z 42 mieszkaniami socjalnymi przy ul. Pasteura, obr. 14, dz. nr: 171, 174/27, 174/28, 174/29, w Malborku wraz z uzbrojeniem terenu."Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę:

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych i Projektowych "EL" S.C.
Cz. Piotrowska & W. Nidzgorski & E. Piotrowska
82-300 Elbląg, ul. Jana Matejki 9/1,

która zaproponowała najniższą cenę.

Z firmą tą zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Dziękuję za złożenie oferty.

osoba do kontaktów:
imię i nazwisko Mirosław Imiołczyk
tel. 509 152 402
fax. (55) 629 86 01
w terminach w godzinach pracy zamawiającego____________________________________
Kierownik zamawiającego


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o
Gen. de Gaulle'a 70, 82-200 Malbork
Malbork, 25.07.2018

Numer sprawy: ZGKiM/ZP30/1/07/2018
OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIEo wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy ZGKiM/ZP30/1/07/2018, nazwa zadania:

„Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla budynku wielorodzinnego z 42 mieszkaniami socjalnymi przy ul. Pasteura, obr. 14, dz. nr: 171, 174/27, 174/28, 174/29,
w Malborku wraz z uzbrojeniem terenu.”

W związku z planowanym zakupem usługi Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku
Sp. z o.o prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest:

1. Przygotowanie wraz z obsługą wymogów rozpatrzenia wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 marca 2018 (Dz.U. 2018 poz 756) z wypełnieniem stosownych procedur.

2. Przedmiotem zamówienia jest pełne zastąpienie inwestora w przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji spełniające wszelkie wymogi prawa w tym zakresie , a w szczególności:
a) ocena dokumentacji pod kątem jej prawidłowości i zgodności z wymogami banku kredytującego oraz
prowadzenie reklamacji dokumentacji.
b) pełny udział w przygotowaniu dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonawstwo łącznie z obsługą postępowań odwoławczych.
c) analiza zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji pod kątem możliwości finansowych.
d) wypełnienie wymogów banku kredytującego w zakresie planowanych nakładów, obsługi bieżącej transz kredytowych.
e) sprawne, bieżące prowadzenie inwestycji i nadzoru, w tym nadzór nad obsługą geodezyjną oraz nadzór nad odbiorami branżowymi (Energa, PEC, PWiK, Kominiarze itp.).
f) wypełnienie wszelkich przepisów Prawa Budowlanego wraz z wykonaniem wymaganych przez dysponentów uzbrojenia wszelkich warunków uzbrojenia.
g) prowadzenie nadzoru nad dokumentacją budowy, sprawozdawczość inwestycyjna, opracowanie danych analitycznych w tym zakresie wraz z przygotowaniem do przekazania środków trwałych dla gestorów sieci w imieniu inwestora.
h) koordynacja realizacji inwestycji z robotami dotyczącymi uzbrojenia terenu w granicach realizacji przez jednostki zewnętrzne.
i) prowadzenie pełnej procedury odbiorowej z uzyskaniem decyzji na użytkowanie oraz obsługa okresu gwarancji i rękojmii, w tym egzekwowanie kar umownych.

3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
MINIMALNE WYMOGI

a. nadzorowanie w okresie ostatnich 5 lat przynajmniej jednego budynku mieszkalnego z udziałem kredytu bankowego według procedur wymaganych przez Bank.

b. dysponowanie wykwalifikowaną kadrą niezbędną do nadzoru robót, będących przedmiotem zamówienia tj.: osoby, które będą nadzorowały roboty w poszczególnych branżach muszą posiadać stosowne uprawnienia i co najmniej 2 letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami w swojej branży. Inspektor robót budowlanych, pełniący jednocześnie funkcje kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego, musi posiadać 10 letni staż pracy (od daty uzyskania stosownych uprawnień) i udokumentowaną praktykę w nadzorowaniu budynków mieszkalnych realizowanych z udziałem kredytu bankowego według procedur wymaganych przez Bank.


Wspólny Słownik Zamówień:
71.00.00.00-8


Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie - 7 dni od zawarcia umowy.
Całkowite zakończenie i rozliczenie budynku - 2020 r.

Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena - 100%


Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 09.08.2018 do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o
ul. Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork
Pokój nr 26 (Sekretariat)

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 09.08.2018r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne.


Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.zgkim.malbork.pl oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: Za pomocą poczty elektronicznej e-mail.


Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:
1.
imię i nazwisko Mirosław Imiołczyk
tel. 509 152 402
fax. (55) 629 86 01
w terminach w godzinach 9 - 12

2.
imię i nazwisko Arkadiusz Lejman
tel. (55) 629 86 00
fax. (55) 629 86 01
w terminach w godzinach 9 - 12


Załączniki:
1. Formularz Ofertowy.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków.
3. Wzór umowy.
4. Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji
5. Zestawienie wymaganych przez Zamawiającego dokumentów.____________________________________
Kierownik zamawiającego

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie dot. spełniania warunków
3. Wzór umowy
4. Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentów
5. Zestawienie wymaganych dokumentów
Malbork, 23.07.2018


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/RB/1/06/2018. Nazwa zadania: REMONT DACHU BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO W OBSZARZE REWITALIZACJI Przy ul. Grunwaldzkiej 19 w Malborku.


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

Lista wybranych wykonawców:
-----------------------------------------

Rzemiosło Budowlane Arkadiusz Rawiński,
Gościszewo 11C, 82-400 Sztum,
Filia: ul. Chodkiewicza 43, 82-200 MalborkUzasadnienie wyboru: Oferta jest zgodna z SIWZ i ustawą PZP oraz spełnia wszystkie warunki jakie Zamawiający postawił przed Wykonawcami zamówienia.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w dniu 25.07.2018, godzina 8:00.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks CywilnyW prowadzonym postępowaniu złożono następującą ofertę:


1. Rzemiosło Budowlane Arkadiusz Rawiński,
Gościszewo 11C, 82-400 Sztum,
Filia: ul. Chodkiewicza 43, 82-200 Malbork
Liczba pkt. w kryterium cena: 60.
Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40.
Razem punktów: 100.
Cena oferty: 209 935,83zł netto2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje,
że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą, możliwe będzie po upływie 1 dnia, od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
3) wyboru najkorzystniejszej oferty
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.____________________________________
Kierownik Zamawiającego


ZGKiM/RB/1/06/2018
Malbork, 10.07.2018


PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/RB/1/06/2018. Nazwa zadania: REMONT DACHU BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO
W OBSZARZE REWITALIZACJI Przy ul. Grunwaldzkiej 19 w Malborku.

Komisja przetargowa w składzie:
Przewodniczący – Mirosław Imiołczyk
Sekretarz – Arkadiusz Lejman
Członek komisji – Ireneusz Kapejewski
Członek komisji – Marian Kukliński


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o. informuje, że w dniu 10.07.2018 o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert. Stwierdzono, że złożono jedną ofertę.


Przed otworzeniem oferty Komisja odczytała kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.: 166 330,47 zł.


Komisja:
1. Sprawdziłą czy oferta są prawidłowo zabezpieczona i zaadresowana.
2. Dokonała otwarcia oferty, odczytała nazwę adres wykonawcy oraz zaoferowaną cenę.

Lp. 1
Rzemiosło Budowlane
Arkadiusz Rawiński
Gościszewo 11C,
82-400 Sztum,
Filia: 82-200 Malbork,
ul. Chodkiewicza 43

Gwarancja: 72 m-ce
Cena netto: 209 935,83zł

________________________________
Sekretarz komisji przetargowejMalbork, 20.07.2018


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/RB/1/06/2018. Nazwa zadania: REMONT DACHU BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO W OBSZARZE REWITALIZACJI przy ul. Grunwaldzkiej 19 w Malborku

w ramach projektu:
„Malbork na „+” – rewitalizacja Historycznego śródmieścia miasta Malborka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinasowanego  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Numer umowy o dofinansowanie: RPPM. 08.01.02-22-0002/17-00 z dnia 18 grudnia 2017 r.


W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego ustawy Prawa Zamówień Publicznych, na podstawie art. 7 ust.1 i art.181 ust.2, Zamawiający - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o., działający w imieniu i na rzecz:
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 19, 82-200 MALBORK informuje, że unieważnia przeprowadzoną czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokonaną w dniu 11.07.2018., oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.


Uzasadnienie: Zamawiający dopatrzył się w dokonanej przez siebie, niezgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności, polegającej na błędnym zawiadomieniu
o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający podjął decyzję o powtórzeniu dokonanych przez siebie procedur uznając, że podjęte uprzednio czynności są obarczone wadą możliwą do usunięcia przez samego zamawiającego.____________________________________
Kierownik Zamawiającego
Malbork, 11.07.2018


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/RB/1/06/2018. Nazwa zadania: REMONT DACHU BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO W OBSZARZE REWITALIZACJI Przy ul. Grunwaldzkiej 19 w Malborku.


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

Lista wybranych wykonawców:
-----------------------------------------

Rzemiosło Budowlane Arkadiusz Rawiński,
Gościszewo 11C, 82-400 Sztum,
Filia: ul. Chodkiewicza 43, 82-200 MalborkUzasadnienie wyboru: Oferta jest zgodna z SIWZ i ustawą PZP oraz spełnia wszystkie warunki jakie Zamawiający postawił przed Wykonawcami zamówienia.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w dniu 12.07.2018, godzina 8:00.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks CywilnyW prowadzonym postępowaniu złożono następującą ofertę:


1. Rzemiosło Budowlane Arkadiusz Rawiński,
Gościszewo 11C, 82-400 Sztum,
Filia: ul. Chodkiewicza 43, 82-200 Malbork
Liczba pkt. w kryterium cena: 100%2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.


3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.


4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą, możliwe będzie po upływie 1 dnia, od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
3) wyboru najkorzystniejszej oferty
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

____________________________________
Kierownik Zamawiającego

Malbork, 26.06.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/RB/1/06/2018. Nazwa zadania: REMONT DACHU BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO W OBSZARZE REWITALIZACJI
Przy ul. Grunwaldzkiej 19 w Malborku.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o
Adres zamawiającego Gen. de Gaulle'a 70
Kod Miejscowość 82-200 Malbork
Telefon: 55 629 86 00
Faks: 55 629 86 01
adres strony internetowej www.zgkim.malbork.pl
adres poczty elektronicznej przetargi@zgkim.malbork.pl
Godziny urzędowania: 7 – 15

Działający w imieniu i na rzecz:
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 19, 82-200 MALBORK

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.zgkim.malbork.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dachu budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w obszarze rewitalizacji przy ul. Grunwaldzkiej 19 w ramach projektu: „Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka”, , polegający na: przemurowaniu kominów, obróbce blacharskiej, wymianie orynnowania, naprawie konstrukcji i deskowania dachu, remont części dachu papą termozgrzewalną, remont części dachu pokryciem ceramicznym – dachówka, montażu naświetli i wyłazów kominiarskich.
Szczegółowy zakres prac ujęty jest w dokumentacji technicznej pt.: „Projekt budowlany prac remontowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. ew. nr 76/61 obr. 11 ul Grunwaldzkiej 19 Malbork” z wyłączeniem: remontu elewacji, klatki schodowej i wykonania izolacji przeciwwilgociowej.
Warunkiem bezwzględnym jest osobiste zapoznanie z obiektem po uderzeniu pioruna. Przy formułowaniu oferty należy zapoznać się z Programem Prac Konserwatorskich opracowanego w sierpniu 2013 r. do zapoznania się w siedzibie ZGKIM w Malborku sp. z o.o. pok. nr 4
Uwagi dodatkowe:
Zamawiający zwraca uwagę, iż Wykonawca jest zobowiązany dopełnić aktualnych wymogów technicznych, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129).
Wykonawca winien dysponować osobami, które posiadają odpowiednie uprawnienia wymagane przepisami Prawa budowlanego.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
45261910-6 - Naprawa dachów

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:
zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

W terminie od podpisania umowy do 31.10.2018 r.
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia::

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) zdolności technicznej lub zawodowej,
wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości -opis wymagań w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt ustawy Pzp.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,
8) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy,
9) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),
10) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
11) koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
12) dokument potwierdzający status członkowski wykonawcy w określonej organizacji, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia nabywanej przez zamawiającego usługi w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
13) sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,
14) oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,
15) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
16) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
17) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
18) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,
19) opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy,
20) wykaz systemów zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw, które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego,
21) wykaz środków zarządzania środowiskowego, które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego,
22) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych wykonawcy, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości, z których będą korzystać - w przypadku gdy przedmiot zamówienia obejmuje produkty lub usługi o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu,
23) oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
24) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy,
25) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
26) decyzja w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.), lub innych dokumentów potwierdzających status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub potwierdzających prowadzenie przez wykonawcę, lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie publiczne, działalności obejmującej społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych,
27) dokumenty potwierdzające procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy, zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie.


IX. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

Cena – 60%
Gwarancja – 40%


XI. Składanie ofert:

Oferty należy składać do dnia: 10.07.2018 do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o
Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork
Pokój nr. 26 (Sekretariat)


XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów


XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej


XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

Zamawiający dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.


XVII . Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia:

579196-N-2018. Data zamieszczenia 26.06.2018


____________________________________
Kierownik Zamawiającego


Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie dot. spełniania warunków
3. Oświadczenie dot. wykluczenia z postępowania
4. Wykaz wykonanych robót
5. Oświadczenie o grupie kapitałowej
6. Zobowiązanie podmiotu
7. Wzór umowy
8. Przedmiar robót
9. SIWZ

   Przetargi na lokale/garaże
  wynajmę


        

Copyright (c) 2004 - 2011 ZGKiM