Dzisiaj jest piątek, 25 maja 2018 r. 145 dzień roku 


  Strona Główna
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Informacje o Zakładzie
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Władze Zakładu  
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dział Usług Mieszkaniowych
  Dział Usług Komunalnych
  Cmentarz Komunalny
  Zakład Pogrzebowy
  Groby Wojenne
  
  Zieleń
  Drogownictwo
  Transport
  Oblężenie Malborka
  Remonty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Wynajem 
  Zamówienia publiczne
  Przetargi na lokale/garaże
  Wspólnoty - remonty
  Oferty Pracy  Zgłaszanie awarii
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Aktualności
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Komunikaty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dokumenty do pobrania
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Kontakt
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Zasady ochrony danych
 


Wykonanie robót instalacyjnych budowa instalacji C.O. / C.W.U.
Malbork, 2015-04-28
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY:

Działając na podstawie Zarządzenia Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o.
w Malborku.
Nazwa zadania:
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Wykonanie robót instalacyjnych budowa instalacji C.O. i C.W.U na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Malborku przy ulicy Nowowiejskiego 8-9 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad jego realizacją.
/Instalacja c. o. musi być wykonana na częściach wspólnych wraz z licznikami oraz szafkami instalacyjnymi natomiast instalacja c. w. u musi być doprowadzona i podłączona do istniejącej instalacji wewnątrz lokali z zamontowaniem liczników na zimną oraz ciepłą wodę o przepływie Q=1 m3/h. Należy również uwzględnić demontaż istniejących piecyków gazowy oraz zmiany mocy zamówionych w tych lokalach./

Dokumentację należy przygotować na podstawie załączonych do zapytania warunków wydanych przez Firmę ECO Malbork.
Uwaga: należy przewidzieć oblicznikowanie wszystkich lokali na zimną wodę – liczniki o przepływie Q=1 m3/h (rozumie się przez to wyminę istniejących liczników zimnej wody oraz montaż liczników w tych mieszkaniach które ich nie posiadają)
Uwaga: dodatkowo należy zamontować liczniki ze zdalnym systemem odczytu np. radiowym wraz z niezbędnym oprogramowaniem umożliwiającym odczyt radiowy na wodę zimną oraz ciepłą

I. Nazwa zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Nowowiejskiego 8-9
w Malborku., Adres zamawiającego: 82-200 Malbork, ul. Nowowiejskiego 8-9 adres do korespondencji: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Malborku. 82-200 Malbork, ul. Gen. De Gaulle`a 70.
II. oczekiwany-wymagany *) Termin wykonania zamówienia:
rozpoczęcie robót projektowych w terminie: 3 dni od podpisania umowy
rozpoczęcie robót budowlanych w terminie: 7 dni od zabezpieczenia środków (np. podpisanie umowy kredytowej przez wspólnotę)
zakończenie całości robót nie później niż do dnia: 10 października 2015 roku

III. Wymagania wobec oferentów:
1. oferent zobowiązany jest do samodzielnego zweryfikowania załączonych pomocniczych przedmiarów i informacji w temacie zakresu robót stanowiących przedmiot zamówienia,
2. cena oferty powinna obejmować całość kosztów realizacji zamówienia, wraz z uwzględnieniem użycia materiałów własnych Wykonawcy oraz utylizacją materiałów z rozbiórek,
3. oferent posiada polisę od odpowiedzialności cywilnej i musi dołączyć ją do oferty - polisa musi być zgodna z załącznikiem numer 1 dołączonym do zaproszenia,
4. oferent wyraża zgodę na ustalenie Zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu oraz Gwarancji usunięcia wad i usterek- zgodnie z załącznikiem nr 2 dołączonym do zaproszenia,
5. oferent musi dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację finansową:
- zaświadczenie o nie zaleganiu z ZUS i US oraz zaświadczenie oferenta.
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zostali zaproszeniu do złożenia ofert i spełniają niżej określone wymagania: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadają wiedzę i doświadczenie zapewniające właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia, c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która zapewnia wykonanie zamówienia, 2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego: SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA.
V. Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: nie dotyczy,
VI. Sposób dokonywania oceny ofert i wyboru oferty: 1. Na podstawie zawartości ofert oraz dotychczasowego doświadczenia we współpracy, Komisja ZGKiM weryfikuje zgromadzone informacje i rekomenduje Zarządowi Wspólnoty jedną z ofert. 2. Zarząd Wspólnoty, w drodze głosowania dokonuje wyboru oferty.
VII. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 2015-05-07 do godz. 10:00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o. o. ul. Gen. de Gaulle'a 70; 82-200 Malbork; Pokój nr 1
VIII. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 2015-05-07 do godz. 10:15 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o. o. ul. Gen. de Gaulle'a 70; 82-200 Malbork; Pokój nr 13.
IX. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. ____________________________________

Załączniki:
POBIERZ

   Przetargi na lokale/garaże
  wynajmę


        

Copyright (c) 2004 - 2011 ZGKiM