Dzisiaj jest piątek, 25 maja 2018 r. 145 dzień roku 


  Strona Główna
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Informacje o Zakładzie
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Władze Zakładu  
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dział Usług Mieszkaniowych
  Dział Usług Komunalnych
  Cmentarz Komunalny
  Zakład Pogrzebowy
  Groby Wojenne
  
  Zieleń
  Drogownictwo
  Transport
  Oblężenie Malborka
  Remonty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Wynajem 
  Zamówienia publiczne
  Przetargi na lokale/garaże
  Wspólnoty - remonty
  Oferty Pracy  Zgłaszanie awarii
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Aktualności
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Komunikaty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dokumenty do pobrania
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Kontakt
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Zasady ochrony danych
 


Sukcesywna sprzedaż Oleju Napędowego.
Data utworzenia: 07.01.2016

Malbork, 07.01.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/U/1/01/2016. Nazwa zadania: Sukcesywna sprzedaż oleju napędowego.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o.
Adres zamawiającego: Gen. De Gaulle'a 70
Kod Miejscowość: 82-200 Malbork
Telefon: 55 629 86 00
Faks: 55 629 86 01
Adres strony internetowej: zgkim.malbork.pl
Adres poczty elektronicznej: zgkim@zgkim.malbork.pl
Godziny urzędowania: 7-15

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
http://zgkim.malbork.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (pokój nr 3 ). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Sukcesywna sprzedaż oleju napędowego w ilości około 215 000 litrów rocznie z możliwością tankowania pojazdów i sprzętu budowlanego Zamawiającego (jednostki o wydłużonych gabarytach) przez Wykonawcę, na terenie stacji paliw Wykonawcy. Tankowanie pojazdów Zamawiającego odbywać się będzie w tygodniu między godziną 6:00 a godziną 20:00, natomiast w weekendy od godziny 7:00 do 16:00.
Odległość (promień) miejsca tankowania od bazy Zamawiającego, znajdującej się przy ul. Gen. de Gaulle'a 70, 82-200 Malbork, nie może wynosić więcej niż 1 kilometr.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
09134100-8 Olej napędowy

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Przedmiot zamówienia dotyczy Sprzedaż oleju napędowego.
Sprzedaż oleju napędowego w ilości około 215 000 litrów.


V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy.
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

5. Ocena ofert w zakresie poszczególnych zadań będzie niezależna od siebie. Odrzucenie oferty wykonawcy w zakresie jednego zadania nie powoduje automatycznie odrzucenia jego oferty w zakresie innego zadania.

VIII. Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium
2. Ustala się wadium:
- w wysokości 15000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)


3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
BGŻ S.A. O/Malbork
konto nr : 87 2030 0045 1110 0000 0146 6440
z adnotacją „wadium - ZGKiM/U/1/01/2016"
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)
4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.
5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.
6. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.


IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena - 100%

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 15.01.2016 do godz. 10.00
w siedzibie zamawiającego
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o.
Gen. De Gaulle'a 70
82-200 Malbork
Pokój nr 26XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 15.01.2016, o godz. 10.05
w siedzibie zamawiającego
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o.
Gen. De Gaulle'a 70
82-200 Malbork
Pokój nr 13

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje aukcji internetowej

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Nr ogłoszenia: 703-2016. Data zamieszczenia 07.01.2016____________________________________
Prezes Zarządu - Władysław KrawczykZałączniki:

FORMULARZ OFERTOWY
FORMULARZ CENOWY
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
OŚWIADCZENIE O POSIADANIU WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ
WYKAZ OSÓB
WZÓR UMOWY (Olej Napędowy)
OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ
Mapka poglądowa obszaru o promieniu 1km od bazy ZGKiM
SIWZ

   Przetargi na lokale/garaże
  wynajmę


        

Copyright (c) 2004 - 2011 ZGKiM