Dzisiaj jest piątek, 25 maja 2018 r. 145 dzień roku 


  Strona Główna
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Informacje o Zakładzie
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Władze Zakładu  
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dział Usług Mieszkaniowych
  Dział Usług Komunalnych
  Cmentarz Komunalny
  Zakład Pogrzebowy
  Groby Wojenne
  
  Zieleń
  Drogownictwo
  Transport
  Oblężenie Malborka
  Remonty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Wynajem 
  Zamówienia publiczne
  Przetargi na lokale/garaże
  Wspólnoty - remonty
  Oferty Pracy  Zgłaszanie awarii
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Aktualności
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Komunikaty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dokumenty do pobrania
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Kontakt
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Zasady ochrony danych
 


Sukcesywna sprzedaż Oleju Napędowego. - Odpowiedzi na pytania.
Data utworzenia: 13.01.2016

ZGKiM/U/1/01/2016
Malbork, 13.01.2016


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/U/1/01/2016. Nazwa zadania: Sukcesywna sprzedaż oleju napędowego.


W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:


Pytanie nr 1. „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w  § 4 ust. 2 dotyczącego rozporządzenia Ministra Gospodarki i zastąpienia:,,… z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z  23 października 2015 roku, poz. 1680)’’?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu.Pytanie nr 2. „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w § 4 ust. 5 przy wariancie I poprzez i zaakceptowania poniższego sposobu ewidencjonowania transakcji bezgotówkowych:
„Każda transakcja bezgotówkowa zostanie zarejestrowana w systemie z podaniem numeru transakcji bezgotówkowej, daty, miejsca, wartości i ilości zakupionych produktów lub usług. dokonanie przez użytkownika kart flotowych transakcji bezgotówkowej potwierdzone zostanie wydrukiem z terminalu albo pokwitowaniem. Użytkownik kart flotowych, sprawdzi prawidłowość danych w nich zawartych i otrzyma jego egzemplarz.”
Dokument wydania paliwa generowany jest po zatwierdzeniu transakcji poprawnym kodem PIN, w związku z czym nie ma konieczności potwierdzania dokumentu podpisem osoby pobierającej paliwo. Poprawność dokonanej transakcji wskazuje zapis/informacja: ”KOD PIN POPRAWNY”.?
Ponadto Wykonawca informuje, że załącznik do faktury stanowiący jej integralną część zawiera wykaz  wszystkich zakupów z danego okresu rozliczeniowego dokonywanych na poszczególne karty paliwowe , t.j.: numery kart, numery rejestracyjne pojazdów, ilość i ceny jednostkowe brutto zakupionych paliw lub liczbę towarów i usług, wartość (netto, brutto, VAT) paliw (towarów i usług), pozycję faktury. Dla danej pozycji faktury wskazana jest wartość brutto przed opustem, wielkość opustu, wartość (brutto, VAT, netto)  po opuście.
Imię i nazwisko kierowcy niestety, nie jest wskazywane w załączniku do faktury a wyłącznie na bilingu elektronicznym dostępnym za pośrednictwem spersonalizowanej witryny internetowej, o ile karty wydane byłyby na nazwiska i imiona użytkowników (karty typu K).
Istnieje również możliwość zakodowania nazwisk osób kierujących pojazdami w tzw. MPK (miejsca powstawania kosztów), które mogłyby być przypisane na stałe do kart? ”

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości ze względu na powołanie się na proponowane w kolejnym pytaniu warianty zapisów w projekcie umowy.Pytanie nr 3. „Czy istnieje możliwość zmiany zapisów umowy w § 7 ust 1-2 poprzez wybór jednego z wariantów:
Wariant I tzw. cała sieć – „Cena, jaką Zamawiający zapłaci za każdą dostawę wynikać będzie z ilości faktycznie zatankowanego paliwa oraz ceny obowiązującej na danej stacji Wykonawcy w dniu tankowania pomniejszony o zaproponowany przez Wykonawcę opust, który będzie stały przez cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca posiada możliwość zakupu paliw na każdej stacji należącej do Wykonawcy”.
Wariant II tzw.  TLS – „Ceną jednostkową za 1 litr oleju napędowego jest obowiązująca w dniu zakupu cena hurtowa ogłoszona na stronie internetowej ************* powiększona o stały narzut na stacji paliw nr …. znajdującej się w miejscowości……przy ulicy ……”(jest to wybrana przez Zamawiającego stacja paliw). 
TLS - Twoja Lokalna Stacja to 1 stacja wybrana spośród wszystkich dostępnych stacji Wykonawcy. Program „Twoja Lokalna Stacja” jest ofertą skierowaną do Zamawiającego, który deklaruje zakupy wyłącznie ON w wysokości minimum 10 000 l miesięcznie na jednej wybranej stacji paliw. W ramach oferty „Twoja Lokalna Stacja” cena tankowania naliczana jest nie na podstawie ceny pylon, a na bazie SPOT (ceny hurtowej *************) publikowanej na stronie internetowej *************, powiększonej o stały narzut zaproponowany Zamawiającemu i wpisany do umowy. Cena płacona przez Zamawiającego na „Twojej Lokalnej Stacji” będzie zatem uzależniona od wysokości SPOT w danym dniu. Ograniczenie to nie dotyczy pozostałych paliw. Będą one kupowane w całej sieci stacji paliw, natomiast ceny zostaną naliczone według ceny z danego dnia dokonanej transakcji na danej stacji pomniejszony o opust zaproponowany w ofercie przetargowej.?”

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany zapisów w umowie w żadnym wariancie.


Pytanie nr 4. „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu § 7 ust  3 i zaakceptowania poniższego:,, Zaakceptowania terminu płatności 30 dni od daty sprzedaży, przy czym za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego” ?
 
 W oferowanym systemie rozliczania transakcji bezgotówkowych termin płatności od daty dostarczenia faktury nie funkcjonuje z uwagi na brak możliwości rejestrowania daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego i związanej z tym windykacji należności w przypadku występujących przeterminowań.
W celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT, Wykonawca daje możliwość otrzymywania przez Zamawiającego faktury sprzedaży (w tym faktury korygującej/duplikatu) wystawianej w formie elektronicznej, tzw. e-faktura. 
E-faktura posiada taką samą wartość prawną, jak faktura w formie papierowej, zawiera te same dane w związku z czym zastępuje tradycyjny dokument w wersji papierowej. E-faktura umieszczana jest na specjalnie przeznaczonym Portalu maksymalnie jeden dzień roboczy po wystawieniu w systemie rozliczeniowo - księgowym Wykonawcy”

Odpowiedź:
Zamawiający nie akceptuje i nie dopuszcza takiego zapisu.


Pytanie nr 5. „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania zapisu w § 8 poprzez dodania kolejnego ustępu z następującą treścią:
,,Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych’’?”


Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.


Pytanie nr 6. „Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do projektu umowy: „W sprawach  nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flota ************* z dnia 01.07.2014 r. Zamawiający potwierdza doręczenie mu Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flota ************* z dnia 01.07.2014r?”

Odpowiedź:
Zamawiający nie akceptuje takiego zapisu w projekcie umowy._______________________________
Prezes Zarządu - Władysław Krawczyk

   Przetargi na lokale/garaże
  wynajmę


        

Copyright (c) 2004 - 2011 ZGKiM