Dzisiaj jest piątek, 25 maja 2018 r. 145 dzień roku 


  Strona Główna
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Informacje o Zakładzie
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Władze Zakładu  
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dział Usług Mieszkaniowych
  Dział Usług Komunalnych
  Cmentarz Komunalny
  Zakład Pogrzebowy
  Groby Wojenne
  
  Zieleń
  Drogownictwo
  Transport
  Oblężenie Malborka
  Remonty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Wynajem 
  Zamówienia publiczne
  Przetargi na lokale/garaże
  Wspólnoty - remonty
  Oferty Pracy  Zgłaszanie awarii
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Aktualności
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Komunikaty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dokumenty do pobrania
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Kontakt
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Zasady ochrony danych
 


Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów betonowych niezbrojonych.
Data utworzenia: 08.02.2016

Malbork, 2016-02-08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/02/2016. Nazwa zadania: Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów betonowych niezbrojonych.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o.
Adres zamawiającego Gen. de Gaulle'a 70
Kod Miejscowość 82-200 Malbork
Telefon: 55 629 86 00
Faks: 55 629 86 01
adres strony internetowej www.zgkim.malbork.pl
adres poczty elektronicznej zgkim@zgkim.malbork.pl
Godziny urzędowania: 7 - 15

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.zgkim.malbork.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (pok. nr. 21 ). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Opłata za udostępnienie Specyfikacji wynosi 10 zł oraz pokrywa koszty druku oraz przekazania.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiot umowy dotyczy sukcesywnych dostaw do Zamawiającego, w miejsce przez niego wskazane, fabrycznie nowych materiałów betonowych niezbrojonych w ilościach do:

1. Kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm - 5000 m2
2. Kostka brukowa betonowa szara gr. 6 cm - 6000 m2
3. Krawężnik betonowy ścięty 15x30x100 cm - 4000 m
4. Obrzeże betonowe 8x30x100 cm - 2000 m
5. Obrzeże betonowe 6x20x100 cm - 3000 m


Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
44113100-6 Materiały chodnikowe
44114200-4 Produkty betonowe


Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych


V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
2017-01-31

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena – 100%


X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2016-02-16 do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o.
Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork
Pokój nr 26 (Sekretariat)


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2016-02-16, o godz. 10:05
w siedzibie zamawiającego
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o.
Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork
Pokój nr 13


XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.


XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:
Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia:

27540 - 2016. Data zamieszczenia 2016-02-08____________________________________
Prezes Zarządu - Władysław KrawczykZałączniki:
FORMULARZ OFERTOWY
FORMULARZ CENOWY
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
OŚWIADCZENIE O POSIADANIU WYMAGANCH UPRAWNIEŃ
WYKAZ OSÓB
WZÓR UMOWY
OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ
SIWZ

   Przetargi na lokale/garaże
  wynajmę


        

Copyright (c) 2004 - 2011 ZGKiM