Dzisiaj jest piątek, 25 maja 2018 r. 145 dzień roku 


  Strona Główna
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Informacje o Zakładzie
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Władze Zakładu  
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dział Usług Mieszkaniowych
  Dział Usług Komunalnych
  Cmentarz Komunalny
  Zakład Pogrzebowy
  Groby Wojenne
  
  Zieleń
  Drogownictwo
  Transport
  Oblężenie Malborka
  Remonty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Wynajem 
  Zamówienia publiczne
  Przetargi na lokale/garaże
  Wspólnoty - remonty
  Oferty Pracy  Zgłaszanie awarii
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Aktualności
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Komunikaty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dokumenty do pobrania
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Kontakt
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Zasady ochrony danych
 


Dostawa pojazdu specjalistycznego – koparko-ładowarki – w formie leasingu operacyjnego. Odpowiedzi na pytania.
Data utworzenia: 24.03.2016

ZGKiM/D/1/03/2016
Malbork, 25.03.2016


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2016. Nazwa zadania: Dostawa samochodu specjalistycznego – koparko-ładowarki – w formie leasingu operacyjnego.


W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. „Czy zamawiający dopuszcza w dostarczanej maszynie uszkodzenie ucha sworznia zabezpieczającego konika w układzie koparkowym?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość uszkodzenia.


2. „W § 5 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy/ istotnych warunków umowy Zamawiający przewidział zakaz cesji. Proszę o dopuszczenie rozwiązania w którym Zamawiający wyrazi zgodę na następujące scenariusze działania Wykonawcy:
- bezpośrednią spłatą należności wynikających z umowy na rachunek kredytodawcy Finansującego. Ten rodzaj cesji nie wpływa w żaden sposób na wykonywanie umowy, obowiązki związane z umową. Jest to jedynie techniczny zabieg, zapewniający spłatę zaciągniętego przez Wykonawcę kredytu na finansowanie inwestycji preferowanych przez Leasingobiorców;
- przekazaniem niespłaconej umowy (która już powinna być zakończona) zewnętrznej firmie, która będzie dochodziła spłaty należności niespłaconych zobowiązań.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tylko drugi scenariusz, czyli: „przekazanie niespłaconej umowy (która już powinna być zakończona) zewnętrznej firmie, która będzie dochodziła spłaty należności niespłaconych zobowiązań”.


3. „W § 6 ust 2 wzoru umowy/ istotnych warunków umowy Zamawiający przewidział uiszczenie kwoty wykupy 14 dni po przeniesieniu własności. Proszę o dopuszczenie rozwiązania, w którym opłata za wykup zostanie uregulowana wraz z ostatnią ratą leasingową. Dopiero po uregulowaniu wszystkich zobowiązań względem wykonawcy dochodzi do przeniesienia własności na zamawiającego.”

Odpowiedź: Celem Zamawiającego jest założenie aby ostatnia rata leasingowa nie uwzględniała ceny wykupu. Zamawiający potwierdza fakt, że nabycie przedmiotu zamówienia będzie miało miejsce po uregulowaniu wszystkich płatności z tytułu umowy leasingu i braku jakichkolwiek zaległości, a przeniesienie własności nastąpi po zapłacie kwoty wykupu przedmiotu.


4. „W § 7 ust 4 wzoru umowy/ istotnych warunków umowy Zamawiający przewidział, że płatność rat leasingowych będzie przypadała na 15 dzień każdego miesiąca. Proszę o dopuszczenie rozwiązania, w którym płatność rat przypada w terminach comiesięcznych od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.


5. „W § 7 ust 4 wzoru umowy/ istotnych warunków umowy Zamawiający przewidział płatność na podstawie faktur. Proszę o dopuszczenie rozwiązania, w którym płatność będzie realizowana na podstawie harmonogramu, będącego integralną częścią umowy leasingowej. Daty w nim podane są datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek wykonawcy. Rozwiązanie związane z regulowaniem płatności na podstawie harmonogramu wyrażono w SIWZ, w rozdziale IV dot. ogólnych warunkach leasingu.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.


6. „W § 7 ust 5 Zamawiający wskazuje, że dniem zapłaty jest data obciążenia jego rachunku. Proszę o dopuszczenie rozwiązania, w którym terminem płatności będzie data uznania rachunku wykonawcy. Zasada, że przy zobowiązaniach cywilnoprawnych momentem zapłaty jest chwila uznania rachunku bankowego wierzyciela wynika z art. 454 Kodeksu cywilnego. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 4 stycznia 1995 r., sygn. akt III CZP 164/94, przepis ten wprawdzie wprost reguluje problematykę miejsca wykonania zobowiązania, jednakże - co nie budzi wątpliwości - dotyczy także chwili spełnienia świadczenia. Skutkiem rozliczenia przeprowadzonego w formie bezgotówkowej jest, mówiąc najogólniej, obciążenie rachunku dłużnika oznaczoną w jego dyspozycji kwotą, a następnie uznanie - tą samą kwotą - rachunku wierzyciela. Ze względu na fakt, że uznanie polega na uczynieniu na rachunku wierzyciela stosownego wpisu po stronie credit ("ma"), wierzyciel z tą samą chwilą uzyskuje uprawnienie do swobodnego rozporządzania objętymi wpisem środkami pieniężnymi. W efekcie uznanie rachunku wierzyciela realizuje klasyczną konstrukcję zapłaty. Z tą chwilą następuje umorzenie (wygaśnięcie) zobowiązania - stwierdził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielone odpowiedzi nie modyfikują treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączników, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.


________________________
Dyrektor – Mirosław Imiołczyk

   Przetargi na lokale/garaże
  wynajmę


        

Copyright (c) 2004 - 2011 ZGKiM