Dzisiaj jest piątek, 25 maja 2018 r. 145 dzień roku 


  Strona Główna
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Informacje o Zakładzie
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Władze Zakładu  
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dział Usług Mieszkaniowych
  Dział Usług Komunalnych
  Cmentarz Komunalny
  Zakład Pogrzebowy
  Groby Wojenne
  
  Zieleń
  Drogownictwo
  Transport
  Oblężenie Malborka
  Remonty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Wynajem 
  Zamówienia publiczne
  Przetargi na lokale/garaże
  Wspólnoty - remonty
  Oferty Pracy  Zgłaszanie awarii
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Aktualności
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Komunikaty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dokumenty do pobrania
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Kontakt
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Zasady ochrony danych
 


Sukcesywna sprzedaż oleju napędowego. Odpowiedzi na pytania.
Data utworzenia: 13.01.2017

ZGKiM/U/1/01/2017 Malbork, 13.01.2017


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/U/1/01/2017. Nazwa zadania: Sukcesywna sprzedaż oleju napędowego.
W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:


Pytanie nr 1. „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w  § 4 ust. 2 dotyczącego rozporządzenia Ministra Gospodarki i zastąpienia:,,… z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z  23 października 2015 roku, poz. 1680)’’?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu.Pytanie nr 2. „Czy istnieje możliwość zmiany zapisów umowy w § 7 ust 1-2 poprzez wybór jednego z wariantów:
Wariant I tzw. cała sieć – „Cena, jaką Zamawiający zapłaci za każdą dostawę wynikać będzie z ilości faktycznie zatankowanego paliwa oraz ceny obowiązującej na danej stacji Wykonawcy w dniu tankowania pomniejszony o zaproponowany przez Wykonawcę opust, który będzie stały przez cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca posiada możliwość zakupu paliw na każdej stacji należącej do Wykonawcy”.
Wariant II tzw.  TLS – „Ceną jednostkową za 1 litr oleju napędowego jest obowiązująca w dniu zakupu cena hurtowa ogłoszona na stronie internetowej ************* powiększona o stały narzut na stacji paliw nr …. znajdującej się w miejscowości……przy ulicy ……”(jest to wybrana przez Zamawiającego stacja paliw). 
TLS - Twoja Lokalna Stacja to 1 stacja wybrana spośród wszystkich dostępnych stacji Wykonawcy. Program „Twoja Lokalna Stacja” jest ofertą skierowaną do Zamawiającego, który deklaruje zakupy wyłącznie ON w wysokości minimum 10 000 l miesięcznie na jednej wybranej stacji paliw. W ramach oferty „Twoja Lokalna Stacja” cena tankowania naliczana jest nie na podstawie ceny pylon, a na bazie SPOT (ceny hurtowej PKN ORLEN) publikowanej na stronie internetowej www.orlen.pl, powiększonej o stały narzut zaproponowany Zamawiającemu i wpisany do umowy. Cena płacona przez Zamawiającego na „Twojej Lokalnej Stacji” będzie zatem uzależniona od wysokości SPOT w danym dniu. Ograniczenie to nie dotyczy pozostałych paliw. Będą one kupowane w całej sieci stacji paliw, natomiast ceny zostaną naliczone według ceny z danego dnia dokonanej transakcji na danej stacji pomniejszony o opust zaproponowany w ofercie przetargowej.?”

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany zapisów w umowie w żadnym wariancie.Pytanie nr 3. „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania zapisu w § 8 poprzez dodania kolejnego ustępu z następującą treścią:
,,Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych’’?”

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 4. „Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do projektu umowy: „W sprawach  nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flota ************* z dnia 01.07.2014 r. Zamawiający potwierdza doręczenie mu Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flota ************* z dnia 01.07.2014r?”

Odpowiedź:
Zamawiający nie akceptuje takiego zapisu w projekcie umowy.
_______________________________
Prezes Zarządu - Władysław Krawczyk

   Przetargi na lokale/garaże
  wynajmę


        

Copyright (c) 2004 - 2011 ZGKiM