Dzisiaj jest piątek, 25 maja 2018 r. 145 dzień roku 


  Strona Główna
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Informacje o Zakładzie
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Władze Zakładu  
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dział Usług Mieszkaniowych
  Dział Usług Komunalnych
  Cmentarz Komunalny
  Zakład Pogrzebowy
  Groby Wojenne
  
  Zieleń
  Drogownictwo
  Transport
  Oblężenie Malborka
  Remonty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Wynajem 
  Zamówienia publiczne
  Przetargi na lokale/garaże
  Wspólnoty - remonty
  Oferty Pracy  Zgłaszanie awarii
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Aktualności
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Komunikaty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dokumenty do pobrania
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Kontakt
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Zasady ochrony danych
 


Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem w formie leasingu operacyjnego. - Wyjaśnienia treści SIWZ.
Data utworzenia: 27.07.2017

ZGKiM/D/1/07/2017 Malbork, 27.07.2017WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/07/2017. Nazwa zadania: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem w formie leasingu operacyjnego.


W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1) „Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację. Koszt ten może być doliczony do ogólnej wartości składanej oferty, Zamawiający będzie zobowiązany do jego poniesienia na podstawie re faktury wystawionej w trakcie trwania umowy leasingu przez Wykonawcę – Finansującego. Założenie to jest zgodne z kodeksowym ujęciem umowy leasingu, zgodnie z którym wszelkie podatki, opłaty i inne ciężary związane z korzystaniem i posiadaniem leasingowanego dobra, ponosi korzystający.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

2) „Zamawiający wskazał, że czas trwania umowy powinien wynosić 48, w tym samym czasie zamierza on uiścić 48 rat. Uprzejmie informuję, że w l. operacyjnym występuje o jedną ratę mniej niż faktycznie trwa umowa. W umowie trwającej 48 miesięcy Zamawiający uiści zatem 47 rat. Dodatkową opłatą, ale nie ratą leasingową, jest czynsz inicjalny. Opłata za wykup (depozyt gwarancyjny) uiszczany jest razem z ostatnią ratą. Proszę o akceptację takiego sposobu kalkulacji oferty i korektę formularz ofertowego w taki sposób, by znalazła się w nim liczba 48 rat, czas trwania umowy 47 miesięcy.”

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje taki sposób.

3) „W §5 ust. 4b) umowy Zamawiający wskazał, że opłata wstępna zostanie uiszczona w terminie 30 dni roboczych licząc od daty podpisania Umowy leasingu. Uprzejmie informuję, że wartość opłaty wstępnej pomniejsza wartość udzielonego Zamawiającemu kredytu i powinna być uiszczony w terminie nie późniejszym jak 7 dni od daty zawarcia Umowy Leasingu. Proszę zatem o modyfikację § 5 ust. 4b) w tym zakresie i dopuszczenie płatności czynszu inicjalnego w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy leasingu.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

4) „Czy Zamawiający wyraża zgodę na poniesienie opłat, jakie mogą pojawić się w trakcie trwania umowy, a związane są z czynnościami dodatkowymi wykonywanymi w związku z umową na prośbę Leasingobiorcy?? Czynności te dotyczą np. wydania opinii o kliencie, aneksowania umowy, wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego. Inne opłaty dodatkowe mogą być nakładane na Leasingobiorcę z powodu nieprzestrzegania warunków umowy – są to opłaty za nieterminowe realizowanie płatności, za wznowienie umowy po jej karnym rozwiązaniu. Naliczenie jakiejkolwiek opłaty nie wyklucza możliwości anulowania jej na wniosek Leasingobiorcy.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

5) „Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści złożenie oferty na wartości WIBOR 1 M?”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza WIBOR 1 M i oczekuje stałego oprocentowania leasingu. Raty będą niezmienne w całym okresie trwania umowy.

6) „Zamawiający posługuje się w SIWZ pojęciem wykupu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by pojęcie to zastąpić słowem „depozyt gwarancyjny”? Kwota depozytu przeznaczona jest na poczet wykupu sprzętu i jak wskazano wyżej, płatna jest wraz z ostatnią ratą leasingową. Wykonawca nie ma możliwości odstąpienia od wskazanej terminologii.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

7) „W §5 ust. 4h) umowy Zamawiający użył sformułowania „pierwokupu”. Formalnoprawnie nie ma w umowie leasingu instytucji " pierwokupu". Klientowi może przysługiwać prawo wykupu. Proszę o korektę zapisów.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza korektę w tym zapisie.


8) „W §5 ust 4h) umowy Zamawiający opisał proces wykupu Sprzętu. Uprzejmie informuję, że zgodnie z naszymi procedurami zakończenie Umowy leasingu przebiega inaczej od sposobu wskazanego w SIWZ. Zamawiający (Leasingobiorca), o ile chce dokonać wykupu leasingowanego sprzętu, uiszcza wartość wykupu (depozytu) wraz z ostatnią ratą leasingową, na podstawie harmonogramu finansowego będącego integralną częścią umowy leasingowej. Po zaksięgowaniu tej wpłaty Leasingobiorca otrzymuje stosowną fakturę zakupu oraz umowę sprzedaży. W sytuacji, gdy Leasingobiorca nie zamierza skorzystać z opcji wykupu, uiszcza jedynie wartość raty, a sprzęt zwraca Leasingodawcy. Proszę o zaakceptowanie takiego scenariusza działania.”

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje taki scenariusz.


9) „W §5 ust 4j) umowy Zamawiający wskazał terminy płatności rat leasingowych. Uprzejmie informuję, że raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po odbiorze sprzętu. Leasingobiorca wpłaca je na podstawie harmonogramu finansowego będącego integralną częścią umowy leasingowej. Daty w nim podane są datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek leasingodawcy. Faktury VAT emitowane są systemowo na 21 przed terminem płatności raty leasingowej. Proszę o zapisu i zastąpienie go zapisem: Raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po odbiorze sprzętu. Leasingobiorca zobowiązany jest do uiszczania rat leasingowych na podstawie harmonogramu finansowego będącego integralną częścią umowy leasingowej. Daty w nim podane są datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek leasingodawcy.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza możliwość modyfikacji w/w zapisu.

10) „Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu z §5 ust 4h) umowy – „Wykonawca ma prawo do rozwiązania umowy leasingu w przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego należności z tytułu rat leasingowych z trzech kolejnych okresów rozliczeniowych””.

Odpowiedź: Pytającemu chodziło o zapis §5 ust 4k) umowy. Zamawiający potwierdza usunięcie tego zapisu.

11) „W §7 ust 1 umowy Zamawiający wskazał, że Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt. Uprzejmie informuję, że Wykonawca, nie będący producentem sprzętu może co najwyżej zapewnić udzielenie gwarancji producenta. Sam natomiast jej zapewnić nie może. Proszę o modyfikację istotnych postanowień na następujący zapis: „Wykonawca zapewnia udzielenie Zamawiającemu gwarancji (…)””.

Odpowiedź: Zamawiający zezwala na taką modyfikację zapisu.

12) „Czy Zamawiający poniesie koszt podatku od środków transportu? Koszt ten przewidywany jest corocznie uchwałą rady danej gminy. Z góry więc nie można przewidzieć jego kosztu w czasie trwania umowy leasingu. Ponoszenie jej przez Zamawiającego jest zgodne z kodeksową regulacją, która wskazuje, że ciężary i podatki związane z posiadaniem i użytkowaniem sprzętu ponosi korzystający.”

Odpowiedź: Zamawiający poniesie koszt.

13) „Zamawiający wprowadził kary umowne w stosunku do Wykonawcy za niewykonanie w sposób prawidłowy umowy, co powoduje brak równowagi kontraktowej między Wykonawcą a Zamawiającym. Proszę o wprowadzenie zapisu dotyczącego kar umownych w stosunku do Zamawiającego. Zapis w obecnym brzmieniu jest nie do przyjęcia przez Wykonawcę.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w/w zapisów.

14) „Zamawiający wprowadził kary umowne za niewykonanie w sposób prawidłowy umowy, kolejno zastrzega sobie prawo (niezależnie od tego, że KC w zakresie leasingu takiego uprawnienia nie przewiduje) do jednostronnego wypowiedzenia umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do usunięcia ewentualnych nieprawidłowości. KC nie przewiduje prawa do takiego zachowania. Zapisy o odstąpieniu od umowy ( a to jest coś innego niż wypowiedzenie umowy) określają szczegółowo możliwości takiego zachowania (art. 491 i art. 492 KC). Natomiast konsekwencją odstąpienia jest przyjęcie, że do umowy nie doszło, co w kontraście używania przedmiotu leasingu jest oczywiście nie do zaakceptowania.”

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje powyższe zapisy.

15) „Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ich zmniejszenie z 1 % na 0,01%, z 10% na 5%.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

16) „Proszę o dopuszczenie o zmian postanowień umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących prawa podatkowego.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

17) „Uprzejmie proszę o zmianę zapisu § 9 ust. 1d) na następujący: „Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach””.

Odpowiedź: Zamawiający zezwala na taką modyfikację zapisu.

18) „Zamawiający przewidział wzór umowy. Wzór stworzony przez Zamawiającego nie reguluje jednak wszystkich kwestii związanych z prawidłowym przebiegiem umowy leasingowej, nie zapewnia prawidłowej obsługi podczas jej trwania. Proszę zatem o dopuszczenie dodatkowych dokumentów, standardowo stosowanych przez Wykonawcę - umowy leasingu. Wzór stanowiący integralną część SIWZ może przybrać postać umowy w sprawie zamówienia publicznego i mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania.”

Odpowiedź: Zamawiający zezwala na taki scenariusz.

19) „W nawiązaniu do przesłanych odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie wymagań dot. oprocentowania oferty. Zamawiający potwierdził, iż oczekuje oprocentowania WIBOR 1M (oprocentowania zmiennego część odsetkowa raty leasingowej ulega obniżeniu w przypadku spadku stopy WIBOR 1M i podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1 M w stosunku do jej poziomu przyjętego do kalkulacji ceny oferty) i oczekuje stałego oprocentowania ( stałe i niezmienne raty w trakcie trwania leasingu). Proszę o jednoznaczne wskazanie jakiego oprocentowania oczekuje Zamawiający.”

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje stałego oprocentowania (raty leasingu będą równe i niezmienne) w całym okresie trwania umowy leasingu.

20) „Czy Zamawiający dopuści przy wyliczeniu oferty koszt wykupu przedmiotu zamówienia na poziomie 6%. Podana w SIWZ wysokość wykupu na poziomie 1% jest niezgodna z przepisami o wartości hipotetycznej dla przedmiotu o stawce amortyzacji 14% (jakiej podlega ciągnik rolniczy) dla umów leasingu operacyjnego. Poziom wykupu zgodny z obowiązującymi przepisami dla ciągnika rolniczego to 6%.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką wysokość wykupu.


Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to: 28.07.2017 do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10:15. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.
__________________________________
Kierownik Zamawiającego

Do pobrania:
ODPOWIEDZI NA PYTANIA

   Przetargi na lokale/garaże
  wynajmę


        

Copyright (c) 2004 - 2011 ZGKiM