Dzisiaj jest piątek, 25 maja 2018 r. 145 dzień roku 


  Strona Główna
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Informacje o Zakładzie
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Władze Zakładu  
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dział Usług Mieszkaniowych
  Dział Usług Komunalnych
  Cmentarz Komunalny
  Zakład Pogrzebowy
  Groby Wojenne
  
  Zieleń
  Drogownictwo
  Transport
  Oblężenie Malborka
  Remonty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Wynajem 
  Zamówienia publiczne
  Przetargi na lokale/garaże
  Wspólnoty - remonty
  Oferty Pracy  Zgłaszanie awarii
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Aktualności
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Komunikaty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dokumenty do pobrania
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Kontakt
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Zasady ochrony danych
 


Dostawa trzech fabrycznie nowych samochodów dostawczych w formie leasingu operacyjnego. - Unieważnienie postępowania.
Data utworzenia: 31.08.2017

Malbork, 31.08.2017


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/08/2017. Nazwa zadania: Dostawa trzech fabrycznie nowych samochodów dostawczych w formie leasingu operacyjnego.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego.
Uzasadnienie:

W trakcie prowadzenia postępowania przetargowego Zamawiający na podstawie nadesłanych pytań wyjaśniających treść SIWZ stwierdził wadę w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącą wszystkich części tego postępowania polegającą na błędnym założeniu przez Zamawiającego warunków podstawowych leasingu operacyjnego. Przez niedopatrzenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia został zawarty wpis o opłacie wstępnej wynoszącej 5% wartości przedmiotów zamówienia, który powoduje, że wykonanie zamówienia nie leży
w interesie publicznym spółki.

W związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.Środki ochrony prawnej
od niniejszej decyzji zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub
2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane
w inny sposób.


Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

____________________________________
Kierownik Zamawiającego

   Przetargi na lokale/garaże
  wynajmę


        

Copyright (c) 2004 - 2011 ZGKiM