Dzisiaj jest piątek, 25 maja 2018 r. 145 dzień roku 


  Strona Główna
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Informacje o Zakładzie
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Władze Zakładu  
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dział Usług Mieszkaniowych
  Dział Usług Komunalnych
  Cmentarz Komunalny
  Zakład Pogrzebowy
  Groby Wojenne
  
  Zieleń
  Drogownictwo
  Transport
  Oblężenie Malborka
  Remonty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Wynajem 
  Zamówienia publiczne
  Przetargi na lokale/garaże
  Wspólnoty - remonty
  Oferty Pracy  Zgłaszanie awarii
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Aktualności
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Komunikaty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dokumenty do pobrania
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Kontakt
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Zasady ochrony danych
 


Dostawa trzech fabrycznie nowych samochodów dostawczych w formie leasingu operacyjnego. - Wyjaśnienia treści SIWZ
Data utworzenia: 04.09.2017

ZGKiM/D/1/09/2017 Malbork, 04.09.2017


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/09/2017. Nazwa zadania: Dostawa trzech fabrycznie nowych samochodów dostawczych w formie leasingu operacyjnego.


W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:


1. „Proszę o potwierdzenie, że każdy z przedmiotów określonych w postępowaniu może być objęty odrębną Umową leasingową. Jest to korzystne dla Zamawiającego w przypadku np. wystąpienia szkody całkowitej na pojeździe i związaną z tym koniecznością wyłączenia przedmiotu z Umowy, potencjalnej wymianie gwarancyjnej przedmiotu. Jest to rozwiązanie powszechnie praktykowane na rynku.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że każdy z przedmiotów zamówienia w postępowaniu ma być objęty odrębną Umową Leasingową.


2. „Zamawiający przewidział wzór umowy. Wzór umowy stworzony przez Zamawiającego nie reguluje jednak wszystkich kwestii związanych z prawidłowym przebiegiem umowy leasingowej. Proszę zatem o dopuszczenie dodatkowych dokumentów, standardowo stosowanych przez Wykonawców w postaci Umowy leasingu wraz z Ogólnymi Warunkami Leasingu. Wzór Umowy leasingu Wykonawca załączy do oferty w postępowaniu. Wzór stanowiący integralną część SIWZ może przybrać postać umowy w sprawie zamówienia publicznego i mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki scenariusz działania.


3. „We wzorze umowy w §5 ust. 1.1 Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do informowania o wszelkich zapytaniach skierowanych przez organy lub osoby trzecie. Proszę o modyfikację zapisu poprzez dodanie następującego zapisu: "chyba że z powszechnie obowiązującego prawa wynika zakaz informowania Zamawiającego o takim zapytaniu.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką modyfikację zapisu.


4. „ We wzorze umowy w §6 ust. 2 Zamawiający opisał wykup Sprzętu. Czy Zamawiający zaakceptuje aby opłata za wykup była dokonana wraz z ostatnią ratą leasingową na podstawie informacji wskazanej na fakturze. Zamawiający po uiszczeniu ostatniej raty otrzyma fakturę wykupową, opiewającą na kwotę wykupu, która jest potwierdzeniem przeniesienia na niego prawa własności leasingowanego dobra. Proszę o akceptację takiego scenariusza działania.”

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje taki scenariusz działania.
5. „Zamawiający posługuje się w SIWZ pojęciem wykupu. Czy Zamawiający zaakceptuje aby to pojęcie było zastąpione w Umowie Leasingu Wykonawcy słowem „depozyt gwarancyjny” ? Kwota depozytu przeznaczona jest na poczet wykupu sprzętu i płatna jest wraz z ostatnią ratą leasingową.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.


6. „Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część umowy stanowiła tabela opłat i prowizji, zgodnie z której postanowieniami, jeżeli Zamawiający złoży wniosek o wykonanie niestandardowej obsługi umowy lub też jeżeli Zamawiający spóźniał się będzie z płatnościami to obowiązany będzie do zapłaty określonych w tabeli opłat i prowizji opłat. Opłaty te wystąpić mogą tylko na wniosek lub z winy Zamawiającego i nie powstaną jeżeli umowa będzie prawidłowo realizowana. Naliczenie jakiejkolwiek opłaty nie wyklucza jej anulowania na wniosek Zamawiającego/Leasingobiorcy.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.


7. „Czy Zamawiający zaakceptuje aby jako dzień dokonanej zapłaty płatności w Umowie Leasingowej był uznany dzień uznania rachunku Wykonawcy. Wykonawca nie ma wpływu na księgowania Banku Zamawiającego. Proponowane rozwiązanie jest zgodne z Kodeksowym ujęciem płatności środków na rzecz Wierzyciela.”

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje takiego rozwiązania.Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielone odpowiedzi nie modyfikują treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączników, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.


_______________________________
Prezes Zarządu - Władysław Krawczyk

   Przetargi na lokale/garaże
  wynajmę


        

Copyright (c) 2004 - 2011 ZGKiM