Dzisiaj jest piątek, 25 maja 2018 r. 145 dzień roku 


  Strona Główna
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Informacje o Zakładzie
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Władze Zakładu  
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dział Usług Mieszkaniowych
  Dział Usług Komunalnych
  Cmentarz Komunalny
  Zakład Pogrzebowy
  Groby Wojenne
  
  Zieleń
  Drogownictwo
  Transport
  Oblężenie Malborka
  Remonty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Wynajem 
  Zamówienia publiczne
  Przetargi na lokale/garaże
  Wspólnoty - remonty
  Oferty Pracy  Zgłaszanie awarii
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Aktualności
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Komunikaty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dokumenty do pobrania
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Kontakt
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Zasady ochrony danych
 


Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem w formie leasingu operacyjnego. - Wyjaśnienia treści SIWZ.
Data utworzenia: 17.10.2017

ZGKiM/D/1/10/2017 Malbork, 17.10.2017


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/10/2017. Nazwa zadania: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem w formie leasingu operacyjnego.


W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1) „Proszę o wyrażenie zgody na możliwość objęcia przedmiotów postępowania odrębnymi Umowami Leasingowymi. Jest to korzystne rozwiązanie dla Zamawiającego w przypadku wystąpienia szkody całkowitej związanej z konkretnym przedmiotem lub jego wymianą gwarancyjną.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie.


2) „Zamawiający wskazał, że czas trwania umowy powinien wynosić 48, w tym samym czasie zamierza on uiścić 48 rat. Uprzejmie informuję, że w l. operacyjnym występuje o jedną ratę mniej niż faktycznie trwa umowa. W umowie trwającej 48 miesięcy Zamawiający uiści zatem 47 rat. Zamawiający w formularzu cenowym załącznika nr 2 w Tabeli wskazał w jednym miejscu rubryka „nazwa” 48 rat natomiast w rubryce „ilość” 47 rat. Prosimy o akceptację takiego sposobu kalkulacji oferty, by znalazła się w nim liczba 47 rat, czas trwania umowy 48 miesięcy.”

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie.


3) „Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym Zamawiający zapłaci pierwszą ratę leasingu w terminie 30dni od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu postępowania.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.


4) „Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część umowy stanowiła tabela opłat i prowizji, zgodnie z której postanowieniami, jeżeli Zamawiający złoży wniosek o wykonanie niestandardowej obsługi umowy lub też jeżeli Zamawiający spóźniał się będzie z płatnościami to obowiązany będzie do zapłaty określonych w tabeli opłat i prowizji opłat. Opłaty te wystąpić mogą tylko na wniosek lub z winy Zamawiającego i nie powstaną jeżeli umowa będzie prawidłowo realizowana. Naliczenie jakiejkolwiek opłaty nie wyklucza jej anulowania na wniosek Zamawiającego/Leasingobiorcy.”

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie.


5) „W §5 ust. 4f) Umowy Zamawiający określił termin płatności raty leasingu. Uprzejmie informuję, że raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po odbiorze sprzętu. Leasingobiorca wpłaca je na podstawie harmonogramu finansowego będącego integralną częścią umowy leasingowej. Daty w nim podane są datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek leasingodawcy. Faktury VAT emitowane są systemowo na 21 przed terminem płatności raty leasingowej. Proszę o dopuszczenie zapisu: Raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po odbiorze sprzętu. Leasingobiorca zobowiązany jest do uiszczania rat leasingowych na podstawie harmonogramu finansowego będącego integralną częścią umowy leasingowej. Daty w nim podane są datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek leasingodawcy.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki zapis.


6) „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zmiany zapisu §5 ust. 4h) Umowy z „prawa pierwokupu” na „prawo wykupu”, ponieważ przy leasingu nie mówimy o instytucji pierwokupu tylko po prostu o wykupie po cenie z harmonogramu.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę tego zapisu.


7) „Zwracamy się z propozycją akceptacji następującego zapisu §5 ust. 4h) :.
„po upływie okresu obowiązywania umowy leasingowej, po zapłacie ostatniej raty leasingowej i braku jakichkolwiek zaległości wynikających z rozliczeń umowy leasingu, Zamawiający będzie miał prawo dokonania wykupu przedmiotu leasingu na własność po upływie okresu obowiązywania umowy. Powyższe oświadczenie może być złożone w terminie do ostatniego dnia obowiązywania umowy leasingu”.”

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje tą propozycję zapisu.


8) „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie zapisu §5 ust. 4j) oraz § 9 ust. 2b) we Wzorze Umowy załącznika 6 do SIWZ.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza usunięcie wymienionych w pytaniu zapisów.


9) „Proszę o dopuszczenie o zmian postanowień umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących prawa podatkowego.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki zapis.


10) „Czy Zamawiający poniesie koszt podatku od środków transportu? Koszt ten przewidywany jest corocznie uchwałą rady danej gminy. Z góry więc nie można przewidzieć jego kosztu w czasie trwania umowy leasingu. Ponoszenie jej przez Zamawiającego jest zgodne z kodeksową regulacją, która wskazuje, że ciężary i podatki związane z posiadaniem i użytkowaniem sprzętu ponosi korzystający.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza poniesienie kosztów podatku od środków transportu.


11) „Zamawiający przewidział wzór umowy. Wzór stworzony przez Zamawiającego nie reguluje jednak wszystkich kwestii związanych z prawidłowym przebiegiem umowy leasingowej, nie zapewnia prawidłowej obsługi podczas jej trwania. Proszę zatem o dopuszczenie dodatkowych dokumentów, standardowo stosowanych przez Wykonawcę - umowy leasingu. Wzór stanowiący integralną część SIWZ może przybrać postać umowy w sprawie zamówienia publicznego i mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki scenariusz działania.


12) „We wzorze umowy w §5 ust. 4g) Zamawiający opisał wykup Sprzętu. Poprosimy o dopuszczenie scenariusza , w którym opłata za wykup zostanie uiszczona wraz z ostatnią ratą leasingową na podstawie informacji wskazanej na fakturze. Zamawiający dopiero po uiszczeniu ostatniej raty otrzyma fakturę wykupową, opiewającą na kwotę wykupu, która jest potwierdzeniem przeniesienia na niego prawa własności leasingowanego dobra. Proszę o akceptację takiego scenariusza działania.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki scenariusz działania.


13) „Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację. Koszt ten może być doliczony do ogólnej wartości składanej oferty, Zamawiający będzie zobowiązany do jego poniesienia na podstawie re faktury wystawionej w trakcie trwania umowy leasingu przez Wykonawcę – Finansującego. Założenie to jest zgodne z kodeksowym ujęciem umowy leasingu, zgodnie z którym wszelkie podatki, opłaty i inne ciężary związane z korzystaniem i posiadaniem leasingowanego dobra, ponosi korzystający.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza poniesienie kosztów opłaty za rejestrację.


14) „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ujednolicenie zapisów Formularza oferty pkt. 3 w stosunku do treści zapisów wzoru umowy tj. § 7 ust. 1 tj. że: Wykonawca zapewni udzielenie gwarancji przez Producenta.”

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje powyższe zapisy.


15) „Jaka jest minimalna waga kosiarki bijakowej na pantografie? (sugerowana min. 640Kg)”

Odpowiedź: Zamawiający zapis sugerowany.


16) „Jaka ma być średnica rolki podporowej? (sugerowana min. 192mm)”

Odpowiedź: Zamawiający zapis sugerowany.


17) „Czy kosiarka ma posiadać klapę uchylną? TAK(zdecydowanie lepsza prędkość koszenia nieużytków)”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wyposażenie kosiarki w klapę uchylną.


18) „Czy łożyska w rolce kopiującej (podporowej) mają być bez smarowne?”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.


19) „Czy łożyska na rotorze mają być łożyska baryłkowe?”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że łożyska mogą być dowolne.


20) „Żaden producent w Polsce nie gwarantuje prędkości 10km/h (to grozi dewastacją maszyny). Prosimy o zmianę tego parametru.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że prędkość robocza maszyny ma wynosić do 10km/h.


Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.__________________________________
Kierownik Zamawiającego

   Przetargi na lokale/garaże
  wynajmę


        

Copyright (c) 2004 - 2011 ZGKiM