Dzisiaj jest piątek, 25 maja 2018 r. 145 dzień roku 


  Strona Główna
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Informacje o Zakładzie
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Władze Zakładu  
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dział Usług Mieszkaniowych
  Dział Usług Komunalnych
  Cmentarz Komunalny
  Zakład Pogrzebowy
  Groby Wojenne
  
  Zieleń
  Drogownictwo
  Transport
  Oblężenie Malborka
  Remonty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Wynajem 
  Zamówienia publiczne
  Przetargi na lokale/garaże
  Wspólnoty - remonty
  Oferty Pracy  Zgłaszanie awarii
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Aktualności
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Komunikaty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dokumenty do pobrania
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Kontakt
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Zasady ochrony danych
 


Dostawa samochodu specjalistycznego - śmieciarki w formie leasingu operacyjnego. - Wyjaśnienia treści SIWZ.
Data utworzenia: 27.11.2017

ZGKiM/D/2/11/2017
Malbork, 27.11.2017
Aktualizacja: 28.11.2017

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/2/11/2017. Nazwa zadania: Dostawa samochodu specjalistycznego - śmieciarki w formie leasingu operacyjnego.


W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1) „ Zamawiający wskazał w § 5 ust. 1 wzoru Umowy zał. 6 do SIWZ, że czas trwania umowy powinien wynosić 48, w tym samym czasie zamierza on uiścić 48 rat. Prosimy o dokonanie zmiany na ilość 47 rat zgodnie z zapisem w § 5 ust. 4 c) wzoru Umowy oraz ilością rat ( 47 ) określoną w formularzu cenowym zał. 2 do SIWZ. W umowie trwającej 48 miesięcy Zamawiający uiści zatem 47 rat. Opłata za wykup (depozyt gwarancyjny) uiszczany jest razem z ostatnią ratą. Proszę o akceptację takiego sposobu kalkulacji oferty, by znalazła się w nim liczba 47 rat, czas trwania umowy 48 miesięcy.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie.


2) „Zamawiający przewidział wzór umowy. Wzór stworzony przez Zamawiającego nie reguluje jednak wszystkich kwestii związanych z prawidłowym przebiegiem umowy leasingowej, nie zapewnia prawidłowej obsługi podczas jej trwania. Proszę zatem o dopuszczenie dodatkowych dokumentów, standardowo stosowanych przez Wykonawcę - umowy leasingu. Wzór stanowiący integralną część SIWZ może przybrać postać umowy w sprawie zamówienia publicznego i mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania.”

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie.


3) „Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część umowy stanowiła tabela opłat i prowizji, zgodnie z której postanowieniami, jeżeli Zamawiający złoży wniosek o wykonanie niestandardowej obsługi umowy lub też jeżeli Zamawiający spóźniał się będzie z płatnościami to obowiązany będzie do zapłaty określonych w tabeli opłat i prowizji opłat. Opłaty te wystąpić mogą tylko na wniosek lub z winy Zamawiającego i nie powstaną jeżeli umowa będzie prawidłowo realizowana. Naliczenie jakiejkolwiek opłaty nie wyklucza jej anulowania na wniosek Zamawiającego/Leasingobiorcy.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.


4) „We wzorze umowy w § 6 ust. 2 Zamawiający opisał wykup Sprzętu. Prosimy o dopuszczenie scenariusza, w którym wykup może być uiszczony wraz z ostatnią ratą leasingową na podstawie informacji wskazanej na fakturze. Zamawiający dopiero po uiszczeniu ostatniej raty otrzyma fakturę wykupową, opiewającą na kwotę wykupu, która jest potwierdzeniem przeniesienia na niego prawa własności leasingowanego dobra.”

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie.


5) „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisu §6 ust. 1) Umowy o następujący zapis: „pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki zapis.
6) „Czy Zamawiający zgadza się aby za dzień zapłaty opłat uznać datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy. Wykonawca nie może uznać za termin płatności dnia, którego daty de facto nie zna, bo taką właśnie datą jest dla niego data obciążenia rachunku Zamawiającego.”

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na takie rozwiązanie.


7) „W Formularzu oferty pkt. 3 Zamawiający wskazał, że Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt. Uprzejmie informuję, że Wykonawca, nie będący producentem sprzętu może co najwyżej zapewnić udzielenie gwarancji producenta. Sam natomiast jej zapewnić nie może. Proszę o modyfikację istotnych postanowień na następujący zapis: „Oświadczamy, że na dostarczony Sprzęt zapewniamy udzielenie 18 miesięcy gwarancji.”

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje tą propozycję zapisu.


8) „Pkt. 157: Czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie kosza zasypowego o pojemności 1,7 m³?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.


9) „Jaka ma być częstotliwość systemu RFID? 125 kHz/134,2 kHz/dualny?”

Odpowiedź: Częstotliwość systemu RFID dualna.


10) „Czy ma być to system automatycznego odczytu montowany na zasypie śmieciarki czy ręczny?”

Odpowiedź: System automatyczny.


11) „Czy pojazd ma być wyposażony w terminal PDA służący do odbierania i rozliczania trasówek, montowany w kabinie pojazdu?”

Odpowiedź: Pojazd wyposażony w terminal PDA.


12) „Ile kamer ma być zamontowanych na pojeździe przy photobxie i gdzie montowanych (na zewnątrz czy wewnątrz pojazdu?)”

13) „Czy rejestrowane zdjęcia mają być automatycznie, poprzez sieć GPS wysyłane na serwer.”

14) „Czy wykonawca może założyć, że Zamawiający zabezpieczy we własnym zakresie serwer do przechowywania i archiwizacji zdjęć oraz kartę SIM na potrzeby ich transmisji?”

Odpowiedź na pytanie 12, 13, 14: Zamawiający rezygnuje z wyposażenia pojazdy w system foto rejestracji pozwalający na udokumentowanie za pomocą zdjęć poklatkowych wykonywanych co 3 sekundy czynności wykonywanych za pomocą pojazdu.

Wobec powyższego zmianie ulega opis techniczny opis techniczny pojazdu w pkt. 194. Obecne brzmienie ww. pkt: „Pojazd powinien posiadać system monitorowania odpadów wraz z czujnikami zasypu oraz wyładunku, mapą umożliwiającą stwierdzenie powstania powyższych czynności, funkcję RFID - WYMAGANE”


W związku z faktem, że udzielone odpowiedzi modyfikują treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załączników (załącznik nr 7 – opis techniczny), zamawiający przedłuża termin składania ofert.
Nowy termin składania ofert: 01.12.2017 godzina 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi także 01.12.2017 o godzinie 12:15.Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.__________________________________
Kierownik Zamawiającego

   Przetargi na lokale/garaże
  wynajmę


        

Copyright (c) 2004 - 2011 ZGKiM