Dzisiaj jest piątek, 25 maja 2018 r. 145 dzień roku 


  Strona Główna
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Informacje o Zakładzie
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Władze Zakładu  
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dział Usług Mieszkaniowych
  Dział Usług Komunalnych
  Cmentarz Komunalny
  Zakład Pogrzebowy
  Groby Wojenne
  
  Zieleń
  Drogownictwo
  Transport
  Oblężenie Malborka
  Remonty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Wynajem 
  Zamówienia publiczne
  Przetargi na lokale/garaże
  Wspólnoty - remonty
  Oferty Pracy  Zgłaszanie awarii
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Aktualności
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Komunikaty
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Dokumenty do pobrania
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Kontakt
 - - - - - - - - - - - - - - -
  Zasady ochrony danych
 


Sukcesywna sprzedaż oleju napędowego. - Wyjaśnienia treści SIWZ.
Data utworzenia: 05.02.2018

ZGKiM/U/1/01/2018
Malbork, 05.02.2018


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/U/1/01/2018. Nazwa zadania: Sukcesywna sprzedaż oleju napędowego


W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:


Pytanie nr 1. „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dostawy:
a. na stacji paliw Wykonawcy położonej w odległości nie więcej niż 1 km od bazy Zamawiającego, czynnej w godzinach 6:00-22.00 lub
b. stacji paliw położonej w odległości większej niż 1 km od bazy Zamawiającego, czynnej całodobowo (§ 4 ust. 3)?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza tylko możliwość realizacji dostawy przedstawionej w pkt „a”.
Pytanie nr 2. „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania poniższego sposobu ewidencjonowania transakcji bezgotówkowych:
„Każda transakcja bezgotówkowa zostanie zarejestrowana w systemie z podaniem numeru transakcji bezgotówkowej, daty, miejsca, wartości i ilości zakupionych produktów lub usług. dokonanie przez użytkownika kart flotowych transakcji bezgotówkowej potwierdzone zostanie wydrukiem z terminalu albo pokwitowaniem. Użytkownik kart flotowych, sprawdzi prawidłowość danych w nich zawartych i otrzyma jego egzemplarz.” (§ 4 ust. 5)?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza taką możliwość.
Pytanie nr 3. „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przyjęcia sposobu rozliczeń opartego na formule:
Cena jednostkowa oleju napędowego naliczana na bazie SPOT (ceny hurtowej PKN ORLEN) publikowanej na stronie internetowej www.orlen.pl, + podatek VAT+ stały narzut (§ 7 ust. 1-2)?
Propozycja zapisu: „Sprzedaż oleju napędowego na stacji paliw Wykonawcy:……………………odbywać się będzie po cenie hurtowej netto oleju napędowego publikowanej na stronie internetowej www.orlen.pl, powiększonej o obowiązujący podatek VAT oraz powiększonej o marżę podaną przez Wykonawcę. Wysokość marży wynosi .…… PLN (słownie złotych: ………………………….).”

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.
Pytanie nr 4. „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania Regulaminu Wykonawcy dotyczącego warunków wydania i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym z postanowieniami SIWZ, w formie załącznika stanowiącego integralną część umowy?”


Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.


__________________________________
Kierownik Zamawiającego

   Przetargi na lokale/garaże
  wynajmę


        

Copyright (c) 2004 - 2011 ZGKiM