Budowa budynku wielorodzinnego.

Dodano: 2019-06-04 10:14:32 Kategoria: Archiwum Zamówień Publicznych

Malbork 04.06.2019r.
ZP-01/2019

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 42 mieszkaniami przy ul. Pasteura w Malborku ”

W niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwa Budowlano-Remontowego 
„PRZYSZŁOŚĆ „ Piotr Wysocki „
82-200 Malbork ul. Prusa 1

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ z najkorzystniejszą ceną.

Nazwa (firma) 
i adres wykonawcy
Liczba punktów
w kryterium cena
Liczba punktów
w kryterium gwarancja
RAZEM
Przedsiębiorstwo Budowlano- Remontowe 
„PRZYSZŁOŚĆ”
Piotr Wysocki
ul. Prusa 1
82-200 Malbork
90595

 


Malbork, 24.05.2015


INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP-01/2019. Nazwa zadania: Budowa budynku wielorodzinnego z 42 mieszkaniami przy ul. Pasteura w Malborku.

Komisja przetargowa w składzie:
Przewodniczący – Mirosław Imiołczyk
Sekretarz – Arkadiusz Lejman
Członek – Ewa Sarna

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o. informuje, że dnia 24.05.2019
o godzinie 12:15 odbyło się otwarcie ofert i stwierdza, że złożono trzy oferty.


Komisja:
1. Przed otworzeniem oferty odczytała kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.: 5 776 936,78 zł netto. 
2. Sprawdziła czy każda z ofert jest prawidłowo zabezpieczona i zaadresowana.
3. Dokonała otwarcia oferty, odczytała nazwę, adres wykonawcy, zaoferowaną cenę i okres gwarancji.

 

L.p.Nazwa WykonawcyAdres Wykonawcy Cena netto (zł)Okres gwarancji
1

Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. z o.o.

ul. Lubawska 3,
14-200 Iława

7 630 402,53

60 miesięcy

2

Arkadiusz Rawiński Rzemiosło Budowlane

Gościszewo 11C
82-400 Sztum

6 692 296,30

120 miesięcy

3

Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „Przyszłość”
Piotr Wysocki

ul. Prusa 1
82-200 Malbork

6 144 277,29

60 miesięcy

 

 


Malbork, 17.05.2019

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - Aktualizacja

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Numer sprawy: ZP-01/2019. 
Nazwa zadania: Budowa budynku wielorodzinnego z 42 mieszkaniami przy ul. Pasteura w Malborku.

 

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy publikujemy nadesłane pytania wraz
z odpowiedziami w załącznikach:

1. Odpowiedzi_Zalacznik_nr1.pdf     POBIERZ
2. Odpowiedzi_Zalacznik_nr2.pdf     POBIERZ
3. przedmiar_INWESTORSKI_DOM_Pasteura.pdf     POBIERZ

4. Poprawiony_przedmiar_robot_2019-05-15.pdf     POBIERZ
5. Odpowiedzi_Zalacznik_nr3.pdf     POBIERZ
6. Odpowiedzi_Zalacznik_nr4.pdf     POBIERZ
7. Odpowiedzi_Zalacznik_nr5.pdf     POBIERZ
8. SIWZv3.pdf     POBIERZ

Wersja edytowalna załączników (Zalaczniki_do SIWZ.doc)  POBIERZ

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.


W związku z faktem, że udzielone odpowiedzi nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

 
___________________________________
Kierownik Zamawiającego

 


Malbork, 2019-04-29

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP-01/2019. Nazwa zadania: Budowa budynku wielorodzinnego z 42 mieszkaniami przy ul. Pasteura w Malborku.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o.
Adres zamawiającego Gen. de Gaulle'a 70
Kod Miejscowość 82-200 Malbork
Telefon: 55 629 86 00
Faks: 55 629 86 01
adres strony internetowej www.zgkim.malbork.pl
adres poczty elektronicznej w sprawie przetargu: przetargi@zgkim.malbork.pl
Godziny urzędowania: 7 - 15

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.zgkim.malbork.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na budowie budynku wielorodzinnego
z 42 mieszkaniami przy ul. Pasteura w Malborku na podstawie pozwolenia na budowę 
Nr 354/2018 z 17.09.2018 i Nr 372/2018 z 26.09.2018r.

ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE WYKONANIE:
1. Robót budowlano-montażowych budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
2. Urządzeń budowlanych związanych z budowanym budynkiem zapewniających możliwość korzystania
z obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem tj. przyłączy , dojazdów i urządzenia terenu.
3. Obsługę geodezyjną zamówienia wraz ze sporządzeniem inwentaryzacji powykonawczej
4. Pozostałych robót związanych z realizacją zamówienia wymienionych we wzorze umowy załączonym
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Powykonawczych pomiarów mieszkań .
6. Dokumentacji powykonawczej w przypadku wprowadzenia zmian

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Przedmiar robót, w zakresie obmiarów ze względu na ryczałtowy charakter Umowy należy traktować wyłącznie pomocniczo.
Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia w celu uzyskania pełnej oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.


Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
45211000-9 roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45111291-4 roboty w zakresie zagospodarowania terenu


Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych


V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia - do 18 miesięcy liczonych od dnia przekazania placu budowy.
Przewidywany termin rozpoczęcia 01.10.2019r.


VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Wymagane jest aby Wykonawca potwierdził posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej
w wysokości - nie mniejszej niż 2 000.000,00 zł

3) zdolności technicznej lub zawodowej,
wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości - opis wymagań w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadań polegających na wykonaniu należycie i kompleksowo co najmniej 3 budynków mieszkalnych
o minimum 30 mieszkaniach każdy bądź wykaże wykonanie w budownictwie mieszkaniowym robót
o wartości rocznej nie mniej niż 2.000.000,00 zł. 
Należyte wykonanie potwierdzić referencjami.
Potencjał techniczny, o określonych parametrach którym dysponuje wykonawca - opis minimalnych parametrów dotyczących potencjału technicznego wykonawcy:
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona - dysponuje lub będzie dysponował osobami, posiadającymi uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, do kierowania robotami
o specjalnościach:
- konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci,
- instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz teletechnicznych z co najmniej trzyletnim doświadczeniem w kierowaniu robotami przy budowie
i remontach wielorodzinnych budynków mieszkalnych lub obiektów użyteczności publicznej zgodnie
z posiadanymi uprawnieniami, przy czym okres ten liczony będzie od dnia nabycia odpowiednich uprawnień. Nie można sumować okresów zatrudnienia danej osoby na kilku budowach w tym samym czasie.


3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1, 2 i 4 PZP.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje dotyczące tych podmiotów w oświadczeniu.
Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów należy złożyć również zobowiązanie tego podmiotu, zgodnie z SIWZ.
Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
4) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
5) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż
1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
6) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
7) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
8) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy,
9) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami.


IX. Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.


Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 50 000,00 zł, słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych.


Wykonawców obowiązują ustalenia dot. wadium zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

(1) cena (brutto) - z wagą 90 punktów
(2) okres gwarancji jakości - z wagą 10 punktów


XI. Składanie ofert:

Oferty należy składać do dnia: 24 maja 2019r do godz. 12:00
w siedzibie zamawiającego
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o.
Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork
Pokój nr 26 (Sekretariat)


XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Celem Zamawiającego nie jest zawarcie umowy ramowej.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie ustanawia aukcji elektronicznych.

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

XVIII. Inne informacje:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia:
538168-N-2019. Data zamieszczenia 16.04.2019.
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia: 540083256-N-2019. Data zamieszczenia 29.04.2019.

 

 
___________________________
Kierownik Zamawiającego

 


Malbork, 17.04.2019r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP-01/2019. Nazwa zadania: Budowa budynku wielorodzinnego z 42 mieszkaniami przy ul. Pasteura w Malborku.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o.
Adres zamawiającego Gen. de Gaulle'a 70
Kod Miejscowość 82-200 Malbork
Telefon: 55 629 86 00
Faks: 55 629 86 01
adres strony internetowej www.zgkim.malbork.pl

adres poczty elektronicznej w sprawie przetargu: przetargi@zgkim.malbork.pl

Godziny urzędowania: 7 - 15

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.zgkim.malbork.pl

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na budowie budynku wielorodzinnego z 42 mieszkaniami przy ul. Pasteura w Malborku na podstawie pozwolenia na budowę Nr 354/2018 z 17.09.2018 i Nr 372/2018 z 26.09.2018r.

 

ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE WYKONANIE:

1. Robót budowlano-montażowych budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi

2. Urządzeń budowlanych związanych z budowanym budynkiem zapewniających możliwość korzystania z obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem tj. przyłączy , dojazdów i urządzenia terenu.

3. Obsługę geodezyjną zamówienia wraz ze sporządzeniem inwentaryzacji powykonawczej

4. Pozostałych robót związanych z realizacją zamówienia wymienionych we wzorze umowy załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Powykonawczych pomiarów mieszkań .

6. Dokumentacji powykonawczej w przypadku wprowadzenia zmian

 

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Przedmiar robót, w zakresie obmiarów ze względu na ryczałtowy charakter Umowy należy traktować wyłącznie pomocniczo.

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia w celu uzyskania pełnej oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45211000-9 roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45111291-4 roboty w zakresie zagospodarowania terenu

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia - do 18 miesięcy liczonych od dnia przekazania placu budowy.
Przewidywany termin rozpoczęcia 01.10.2019r.

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wymagane jest aby Wykonawca potwierdził posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości - nie mniejszej niż 2 000.000,00 zł
3) zdolności technicznej lub zawodowej: wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości - opis wymagań w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadań polegających na wykonaniu należycie i kompleksowo co najmniej 3 budynków mieszkalnych o minimum 30 mieszkaniach każdy bądź wykaże wykonanie w budownictwie mieszkaniowym robót o wartości rocznej nie mniej niż 2.000.000,00 zł.
Należyte wykonanie potwierdzić referencjami.

Potencjał techniczny, o określonych parametrach którym dysponuje wykonawca - opis minimalnych parametrów dotyczących potencjału technicznego wykonawcy:
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona - dysponuje lub będzie dysponował osobami, posiadającymi uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, do kierowania robotami o specjalnościach:
- konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci,
- instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz teletechnicznych z co najmniej trzyletnim doświadczeniem w kierowaniu robotami przy budowie i remontach wielorodzinnych budynków mieszkalnych lub obiektów użyteczności publicznej zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, przy czym okres ten liczony będzie od dnia nabycia odpowiednich uprawnień. Nie można sumować okresów zatrudnienia danej osoby na kilku budowach w tym samym czasie.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1, 2 i 4 PZP.

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje dotyczące tych podmiotów w oświadczeniu.

Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów należy złożyć również zobowiązanie tego podmiotu, zgodnie z SIWZ.

Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

4) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

5) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

6) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

7) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

8) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy,

9) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 

IX. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 50 000,00 zł, słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych.
Wykonawców obowiązują ustalenia dot. wadium zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

(1) cena (brutto) - z wagą 90 punktów

(2) okres gwarancji jakości - z wagą 10 punktów

 

XI. Składanie ofert:

Oferty należy składać do dnia: 15 maja 2019r do godz. 12:00

w siedzibie zamawiającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o.
Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork

Pokój nr 26 (Sekretariat)

 

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Celem Zamawiającego nie jest zawarcie umowy ramowej.

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie ustanawia aukcji elektronicznych.

 

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

 

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

 

XVIII. Inne informacje:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 538168-N-2019. Data zamieszczenia 16.04.2019.

 

 

___________________________

Kierownik Zamawiającego

 

Załączniki:

1. SIWZ v.3 -  POBIERZ

2. Dokumentacja (projekt, przedmiary i inne dokumenty) -  POBIERZ

 Wersja edytowalna załączników (Zalaczniki_do_SIWZ.doc)  POBIERZ

 

 

 

Skontaktuj się

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Spółka z o.o.

ul. Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork

NIP : 5792153175
Regon : 220531610
Nr KRS: 0000299365 zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kapitał zakładowy: 11 153 529,63 zł.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/Malbork
konto nr : 87 2030 0045 1110 0000 0146 6440

Sekretariat
tel.: (55) 629 86 00
fax: (55) 629 86 01
E-mail: zgkim@zgkim.malbork.pl
Eko Standard
tel.: (55) 629 86 24
E-mail: eko-standard@zgkim.malbork.pl
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel.: (55) 629 86 15
Piramida
ul. Słowackiego 64
82-200 Malbork
tel.: (55) 272 28 13
E-mail: biuro@piramida.malbork.pl
Cmentarz Komunalny
ul. Głowackiego
82-200 Malbork
tel.: (55) 272 36 59
E-mail: biuro@cmentarz.malbork.pl
© 2004 - 2020 ZGKiM Malbork / Projekt i wykonanie: CatProject