Dostawa fabrycznie nowego pojazdu – zamiatarki chodnikowej w formie leasingu operacyjnego.

Dodano: 2019-02-18 12:54:28 Kategoria: Archiwum Zamówień Publicznych

Malbork, 25.02.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: ZGKiM/D/1/02/2019.
Nazwa zadania: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu – zamiatarki chodnikowej w formie leasingu operacyjnego.


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę:

 

Lista wybranych wykonawców
---------------------------------------------------------------------------


Nazwa wykonawcy: Europejski Fundusz Leasingowy S.A.

Adres wykonawcy: pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław;

 


Uzasadnienie wyboru: Oferta jest zgodna z SIWZ i ustawą PZP oraz spełnia wszystkie warunki jakie Zamawiający postawił przed Wykonawcami zamówienia.


Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono jedną następującą ofertę:
---------------------------------------------------------------------------------------

Oferta nr 1.
Nazwa wykonawcy: Europejski Fundusz Leasingowy S.A.

Adres wykonawcy: pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław

Liczba pkt. w kryterium „cena”: 60pkt
Liczba pkt. W kryterium „termin dostawy”: 20pkt
Liczba pkt. W kryterium „gwarancja”: 10pkt
Liczba pkt. W kryterium „sprzęt zastępczy” 0pkt
Łącznie liczba punktów wynosi: 90.


2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.


3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.


4. Działając na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. „a” Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje,
że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą, możliwe będzie w dniu 27.02.2019r.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
3) wyboru najkorzystniejszej oferty
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

 

________________________________
Kierownik Zamawiającego


Malbork, 25.02.2019

PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: ZGKiM/D/1/02/2019.
Nazwa zadania: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu – zamiatarki chodnikowej w formie leasingu operacyjnego.

Komisja przetargowa w składzie:
Przewodniczący – Andrzej Wrona
Sekretarz – Arkadiusz Lejman
Członek – Edmund Krucień

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o. informuje, że dnia 25.02.2019 o godzinie 10:10 odbyło się otwarcie ofert i stwierdza, że złożono jedną ofertę.
Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła:
netto: 365 853,66 zł,
brutto: 450 000,00 zł.


Komisja:
1. Sprawdziła czy oferta jest prawidłowo zabezpieczona i zaadresowana.
2. Dokonała otwarcia oferty, odczytała nazwę, adres wykonawcy i zaoferowaną cenę.


Lp. 1
Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław


Cena netto: 379 114,80 zł
Cena brutto: 466 311,20 zł

 
_____________________________
Sekretarz komisji przetargowej

 


Malbork, 18.02.2019r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: ZGKiM/D/1/02/2019.
Nazwa zadania: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu – zamiatarki chodnikowej w formie leasingu operacyjnego.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o
Adres zamawiającego Gen. de Gaulle'a 70
Kod Miejscowość 82-200 Malbork
Telefon: 55 629 86 00
Faks: 55 629 86 01
adres strony internetowej www.zgkim.malbork.pl
adres poczty elektronicznej zgkim@zgkim.malbork.pl
adres e-mail w sprawie przetargu przetargi@zgkim.malbork.pl
Godziny urzędowania: 7 - 15

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.zgkim.malbork.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu – zamiatarki chodnikowej w formie leasingu operacyjnego wg. specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr.7

Jeden, fabrycznie nowy, nie starszy niż 2018r pojazd – zamiatarka chodnikowa.


Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
34144431-8 Zamiatarki zasysające
66000000-0 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
VI. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania (realizacji) zamówienia określać będzie umowa leasingu zgodna z warunkami podstawowymi zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia::

1. o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) zdolności technicznej lub zawodowej,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
4. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt ustawy Pzp.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje dotyczące tych podmiotów w oświadczeniu.
Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów należy złożyć również zobowiązanie tego podmiotu, zgodnie z SIWZ.
Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
4) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,
5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy,
6) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),
7) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
8) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
9) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
10) wykaz dostaw lub usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane,
11) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

IX. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

a) Cena – 60 %

b) Termin realizacji zamówienia (dostawy pojazdu):
0-14 dni – 20 %
14-30 dni – 0%

c) Gwarancja:
Min. 36 miesięcy – 10%
Min. 24 miesiące – 0%

d) Dostarczenie w okresie gwarancji równoważnego z wymogami SIWZ sprzęt zastępczy gdy naprawa maszyny jest niemożliwa w siedzibie zamawiającego lub przekracza czas 72 godzin – 10%

XI. Składanie ofert:

Oferty należy składać do dnia: 25.02.2019 do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o
Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork
Pokój nr 26 (Sekretariat)

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji internetowej.

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

XVII . Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia:

515301-N-2019. Data zamieszczenia 18.02.2019.

 

 


____________________________________
Kierownik Zamawiającego

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy -  POBIERZ
2. Formularz cenowy -  POBIERZ
3. Oświadczenia wykonawcy -  POBIERZ
4. Wykaz osób do kontaktu -  POBIERZ
5. Wykaz usług -  POBIERZ
6. Wzór umowy -  POBIERZ
7. Opis techniczny -  POBIERZ
8. SIWZ -  POBIERZ

 


 Malbork, 21.02.2019

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: ZGKiM/D/1/02/2019.
Nazwa zadania: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu – zamiatarki chodnikowej w formie leasingu operacyjnego.

 

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:


1. „Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu stanowiła oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 150 zł za Umowy o wartości przedmiotu leasingu powyżej 20.000 zł - dla umów w PLN (powyżej 4.000 EUR dla Umów walutowych), 75 zł za umowy o wartości przedmiotu leasingu do 20.000 zł - dla umów w PLN (do 4.000 EUR dla umów walutowych). Opłata ryczałtowa zastępuje większość wycenianych oddzielnie czynności związanych z posprzedażową obsługą Umowy leasingu. W ramach ryczałtu Klient nie ponosi kosztów m.in. za: cesję umowy, obsługę mandatów, wcześniejsze zakończenia Umowy, bezpłatny dostęp do Portalu *********. Kilka opłat pozostaje dalej poza opłatą ryczałtową - związane z ubezpieczeniami (indywidualna polisa) i niewywiązywaniem się Klienta z Umowy leasingu (płatności). Opłaty te wystąpić mogą tylko na wniosek lub z winy Zamawiającego i nie powstaną jeżeli Umowa będzie prawidłowo realizowana. Nie możemy się zgodzić na brak opłat za czynności jakie podejmujemy w wyniku nienależytej realizacji Umowy przez klienta, ponieważ Wykonawca z tego powodu ponosiłby koszty jakie nie miałyby pokrycia. Tabela opłat jest częścią OWUL - co gwarantuje Klientom niezmienność warunków przez cały okres trwania Umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na taki scenariusz działania.

 

2. „We wzorze umowy w §6 ust.2 Zamawiający opisał wykup Sprzętu. Uprzejmie informuję, że opłata za wykup powinna być uiszczona wraz z ostatnią ratą leasingową na podstawie informacji wskazanej na fakturze. Zamawiający dopiero po uiszczeniu ostatniej raty otrzyma fakturę wykupową, opiewającą na kwotę wykupu, która jest potwierdzeniem przeniesienia na niego prawa własności leasingowanego dobra. Proszę o akceptację takiego scenariusza działania.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

 

3. „Czy Zamawiający zgadza się, aby za dzień zapłaty opłat uznać datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy. Wykonawca nie może uznać za termin płatności dnia, którego daty de facto nie zna, bo taką właśnie datą jest dla niego data obciążenia rachunku Zamawiającego.”

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.

 

4. „We wzorze umowy § 4 pkt 2, Zamawiający wymaga dostarczenia kopii karty pojazdu wraz z numerami homologacji. Zgodnie z Ustawą Prawo o Ruchu Drogowym pojazd wolnobieżny o prędkości transportowej do 25 km/h nie podlega rejestracji. Czy Zamawiający dopuszcza pojazd wolnobieżny który jest dopuszczony do ruchu i nie podlega rejestracji?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

 


Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielone odpowiedzi nie modyfikują treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączników, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

 


___________________________________
Kierownik Zamawiającego

 


 

Skontaktuj się

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Spółka z o.o.

ul. Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork

NIP : 5792153175
Regon : 220531610
Nr KRS: 0000299365 zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kapitał zakładowy: 11 153 529,63 zł.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/Malbork
konto nr : 87 2030 0045 1110 0000 0146 6440

Sekretariat
tel.: (55) 629 86 00
fax: (55) 629 86 01
E-mail: zgkim@zgkim.malbork.pl
Eko Standard
tel.: (55) 629 86 24
E-mail: eko-standard@zgkim.malbork.pl
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel.: (55) 629 86 15
Piramida
ul. Słowackiego 64
82-200 Malbork
tel.: (55) 272 28 13
E-mail: biuro@piramida.malbork.pl
Cmentarz Komunalny
ul. Głowackiego
82-200 Malbork
tel.: (55) 272 36 59
E-mail: biuro@cmentarz.malbork.pl
© 2004 - 2020 ZGKiM Malbork / Projekt i wykonanie: CatProject