Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Grunwaldzkiej 19

Dodano: 2018-07-23 00:00:00 Kategoria: Archiwum Zamówień Publicznych

Malbork, 23.07.2018


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/RB/1/06/2018. Nazwa zadania: REMONT DACHU BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO W OBSZARZE REWITALIZACJI Przy ul. Grunwaldzkiej 19 w Malborku.


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia: 

Lista wybranych wykonawców:
-----------------------------------------

Rzemiosło Budowlane Arkadiusz Rawiński, 
Gościszewo 11C, 82-400 Sztum,
Filia: ul. Chodkiewicza 43, 82-200 MalborkUzasadnienie wyboru: Oferta jest zgodna z SIWZ i ustawą PZP oraz spełnia wszystkie warunki jakie Zamawiający postawił przed Wykonawcami zamówienia.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w dniu 25.07.2018, godzina 8:00. 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks CywilnyW prowadzonym postępowaniu złożono następującą ofertę:


1. Rzemiosło Budowlane Arkadiusz Rawiński, 
Gościszewo 11C, 82-400 Sztum,
Filia: ul. Chodkiewicza 43, 82-200 Malbork
Liczba pkt. w kryterium cena: 60.
Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40.
Razem punktów: 100.
Cena oferty: 209 935,83zł netto2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje,
że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą, możliwe będzie po upływie 1 dnia, od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
3) wyboru najkorzystniejszej oferty
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, 
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. 
Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.____________________________________
Kierownik Zamawiającego


Malbork, 10.07.2018


PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/RB/1/06/2018. Nazwa zadania: REMONT DACHU BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO
W OBSZARZE REWITALIZACJI Przy ul. Grunwaldzkiej 19 w Malborku. 

Komisja przetargowa w składzie:
Przewodniczący – Mirosław Imiołczyk
Sekretarz – Arkadiusz Lejman
Członek komisji – Ireneusz Kapejewski
Członek komisji – Marian Kukliński


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o. informuje, że w dniu 10.07.2018 o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert. Stwierdzono, że złożono jedną ofertę.


Przed otworzeniem oferty Komisja odczytała kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.: 166 330,47 zł.


Komisja:
1. Sprawdziłą czy oferta są prawidłowo zabezpieczona i zaadresowana.
2. Dokonała otwarcia oferty, odczytała nazwę adres wykonawcy oraz zaoferowaną cenę.

Lp. 1
Rzemiosło Budowlane
Arkadiusz Rawiński
Gościszewo 11C,
82-400 Sztum,
Filia: 82-200 Malbork,
ul. Chodkiewicza 43

Gwarancja: 72 m-ce
Cena netto: 209 935,83zł

________________________________
Sekretarz komisji przetargowej


Malbork, 20.07.2018


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/RB/1/06/2018. Nazwa zadania: REMONT DACHU BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO W OBSZARZE REWITALIZACJI przy ul. Grunwaldzkiej 19 w Malborku

w ramach projektu: 
„Malbork na „+” – rewitalizacja Historycznego śródmieścia miasta Malborka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinasowanego  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Numer umowy o dofinansowanie: RPPM. 08.01.02-22-0002/17-00 z dnia 18 grudnia 2017 r. 


W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego ustawy Prawa Zamówień Publicznych, na podstawie art. 7 ust.1 i art.181 ust.2, Zamawiający - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o., działający w imieniu i na rzecz:
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 19, 82-200 MALBORK informuje, że unieważnia przeprowadzoną czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokonaną w dniu 11.07.2018., oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej. 


Uzasadnienie: Zamawiający dopatrzył się w dokonanej przez siebie, niezgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności, polegającej na błędnym zawiadomieniu
o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający podjął decyzję o powtórzeniu dokonanych przez siebie procedur uznając, że podjęte uprzednio czynności są obarczone wadą możliwą do usunięcia przez samego zamawiającego. ____________________________________
Kierownik Zamawiającego


Malbork, 11.07.2018


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/RB/1/06/2018. Nazwa zadania: REMONT DACHU BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO W OBSZARZE REWITALIZACJI Przy ul. Grunwaldzkiej 19 w Malborku.


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia: 

Lista wybranych wykonawców:
-----------------------------------------

Rzemiosło Budowlane Arkadiusz Rawiński, 
Gościszewo 11C, 82-400 Sztum,
Filia: ul. Chodkiewicza 43, 82-200 MalborkUzasadnienie wyboru: Oferta jest zgodna z SIWZ i ustawą PZP oraz spełnia wszystkie warunki jakie Zamawiający postawił przed Wykonawcami zamówienia.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w dniu 12.07.2018, godzina 8:00. 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks CywilnyW prowadzonym postępowaniu złożono następującą ofertę:


1. Rzemiosło Budowlane Arkadiusz Rawiński, 
Gościszewo 11C, 82-400 Sztum,
Filia: ul. Chodkiewicza 43, 82-200 Malbork
Liczba pkt. w kryterium cena: 100%2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.


3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.


4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą, możliwe będzie po upływie 1 dnia, od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
3) wyboru najkorzystniejszej oferty
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, 
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. 
Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

____________________________________
Kierownik Zamawiającego


Malbork, 26.06.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/RB/1/06/2018. Nazwa zadania: REMONT DACHU BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO W OBSZARZE REWITALIZACJI 
Przy ul. Grunwaldzkiej 19 w Malborku.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o
Adres zamawiającego Gen. de Gaulle'a 70
Kod Miejscowość 82-200 Malbork
Telefon: 55 629 86 00
Faks: 55 629 86 01
adres strony internetowej www.zgkim.malbork.pl
adres poczty elektronicznej przetargi@zgkim.malbork.pl
Godziny urzędowania: 7 – 15

Działający w imieniu i na rzecz:
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 19, 82-200 MALBORK

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.zgkim.malbork.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dachu budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w obszarze rewitalizacji przy ul. Grunwaldzkiej 19 w ramach projektu: „Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka”, , polegający na: przemurowaniu kominów, obróbce blacharskiej, wymianie orynnowania, naprawie konstrukcji i deskowania dachu, remont części dachu papą termozgrzewalną, remont części dachu pokryciem ceramicznym – dachówka, montażu naświetli i wyłazów kominiarskich.
Szczegółowy zakres prac ujęty jest w dokumentacji technicznej pt.: „Projekt budowlany prac remontowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. ew. nr 76/61 obr. 11 ul Grunwaldzkiej 19 Malbork” z wyłączeniem: remontu elewacji, klatki schodowej i wykonania izolacji przeciwwilgociowej. 
Warunkiem bezwzględnym jest osobiste zapoznanie z obiektem po uderzeniu pioruna. Przy formułowaniu oferty należy zapoznać się z Programem Prac Konserwatorskich opracowanego w sierpniu 2013 r. do zapoznania się w siedzibie ZGKIM w Malborku sp. z o.o. pok. nr 4
Uwagi dodatkowe: 
Zamawiający zwraca uwagę, iż Wykonawca jest zobowiązany dopełnić aktualnych wymogów technicznych, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129).
Wykonawca winien dysponować osobami, które posiadają odpowiednie uprawnienia wymagane przepisami Prawa budowlanego.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 
45261910-6 - Naprawa dachów

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:
zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia: 

W terminie od podpisania umowy do 31.10.2018 r.
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia::

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) zdolności technicznej lub zawodowej,
wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości -opis wymagań w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt ustawy Pzp.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,
8) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy,
9) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),
10) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
11) koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
12) dokument potwierdzający status członkowski wykonawcy w określonej organizacji, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia nabywanej przez zamawiającego usługi w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
13) sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,
14) oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,
15) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
16) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
17) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
18) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,
19) opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy,
20) wykaz systemów zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw, które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego,
21) wykaz środków zarządzania środowiskowego, które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego,
22) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych wykonawcy, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości, z których będą korzystać - w przypadku gdy przedmiot zamówienia obejmuje produkty lub usługi o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu,
23) oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
24) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy,
25) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
26) decyzja w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.), lub innych dokumentów potwierdzających status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub potwierdzających prowadzenie przez wykonawcę, lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie publiczne, działalności obejmującej społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych,
27) dokumenty potwierdzające procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy, zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie. 


IX. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

Cena – 60%
Gwarancja – 40%


XI. Składanie ofert:

Oferty należy składać do dnia: 10.07.2018 do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o
Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork
Pokój nr. 26 (Sekretariat)


XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów


XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej


XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

Zamawiający dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.


XVII . Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 

579196-N-2018. Data zamieszczenia 26.06.2018


____________________________________
Kierownik Zamawiającego


Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie dot. spełniania warunków
3. Oświadczenie dot. wykluczenia z postępowania 
4. Wykaz wykonanych robót 
5. Oświadczenie o grupie kapitałowej
6. Zobowiązanie podmiotu 
7. Wzór umowy
8. Przedmiar robót
9. SIWZ

Skontaktuj się

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Spółka z o.o.

ul. Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork

NIP : 5792153175
Regon : 220531610
Nr KRS: 0000299365 zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kapitał zakładowy: 11 153 529,63 zł.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/Malbork
konto nr : 87 2030 0045 1110 0000 0146 6440

Sekretariat
tel.: (55) 629 86 00
fax: (55) 629 86 01
E-mail: zgkim@zgkim.malbork.pl
Eko Standard
tel.: (55) 629 86 24
E-mail: eko-standard@zgkim.malbork.pl
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel.: (55) 629 86 15
fax: (55) 629 86 36
Piramida
ul. Słowackiego 64
82-200 Malbork
tel.: (55) 272 28 13
E-mail: biuro@piramida.malbork.pl
Cmentarz Komunalny
ul. Głowackiego
82-200 Malbork
tel.: (55) 272 36 59
E-mail: biuro@cmentarz.malbork.pl
© 2004 - 2019 ZGKiM Malbork / Projekt i wykonanie: CatProject