Deklaracja dostępności

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pod adresem: www.zgkim.malbork.pl
Data publikacji strony internetowej: 2004-07-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-19.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
- część dokumentów archiwalnych została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
- część plików została opublikowana w postaci skanów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-19.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Ostatni przegląd oświadczenia wykonano w dniu: 2022-12-19
Skróty klawiaturowe:
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych umożliwiających nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki).

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Arkadiusz Lejman, profilaktyka  zgkim.malbork.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 629 86 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku umiejscowiony jest przy ul. Generała Charlesa de Gaulle’a 70. Przy budynku, od czoła, znajduje się parking dla klientów z jednym wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych blisko furtki służącej do wejścia na teren Zakładu. Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno umieszczone z tyłu oraz drugie umieszczone z boku budynku. Wejście główne znajduje się z tyłu budynku i jest wyposażone w schody (trzy stopnie z jednostronną poręczą, stopnie schodów są proste bez podcięć) oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Wejście boczne do budynku wyposażone jest tylko w schody (trzy stopnie - wyposażone w jednostronną poręcz, stopnie schodów są proste bez podcięć). Budynek posiada dwa poziomy. W budynku nie ma windy w związku z czym dostępność korytarzy na piętrze jest utrudniona dla osób na wózkach. Obsługa klientów niepełnosprawnych prowadzona jest wyłącznie na parterze. Na piętrze znajduje się administracyjna część budynku. Na parterze korytarza znajdują się schody (10 stopni do półpiętra i drugie 10 stopni od półpiętra), stanowiące barierę dla niepełnosprawnych. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Schody wyposażone w jednostronną poręcz. Budynek nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, nie ma również pochylni, platform i pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a , ani oznaczeń kontrastowych, lub w druku powiększonym. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Skontaktuj się

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Spółka z o.o.

ul. Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork

NIP: 5792153175
Regon: 220531610
Nr KRS: 0000299365 zarejestrowanego
w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kapitał zakładowy: 14 524 529,63 zł.

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
konto nr: 87 2030 0045 1110 0000 0146 6440

Sekretariat
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: sekretariat@zgkim.malbork.pl
Eko Standard
tel.: (55) 629 86 00
tel. kom.: (+48) 506-229-754
E-mail: eko-standard@zgkim.malbork.pl
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel.: (55) 629 86 15
Piramida
ul. Słowackiego 64
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@piramida.malbork.pl
Cmentarz Komunalny
ul. Głowackiego
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@cmentarz.malbork.pl
© 2004 - 2024 ZGKiM Malbork / Projekt i wykonanie: CatProject