Program restrukturyzacji zadłużenia

Dodano: 2023-11-09 10:18:58 Kategoria: Najnowsze informacje

PROGRAM RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA

Od dnia 14 listopada 2023 r. zacznie obowiązywać Uchwała Nr LXVI/517/2023 Rady Miejskiej w Malborku z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przyjęcia „Malborskiego programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Malborka w latach 2023-2028”.

Uchwała Rady Miejskiej w Malborku nr LXVI/517/2023 -  POBIERZ

W związku z tym do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp.z o.o. można złożyć wniosek i ubiegać się o umorzenie zadłużenia za korzystanie z mieszkania.

Ile może zostać umorzone?

Program przewiduje dwa warianty umorzenia zadłużenia:
60% - w przypadku jednorazowej spłaty pozostałej części zadłużenia
(w ciągu 4 m-cy od dnia podpisania porozumienia),
60% - w przypadku spłaty pozostałej części zadłużenia w ratach
(ilość i terminy spłaty rat ustalone zostaną w porozumieniu z dłużnikiem,
ostatnia rata płatna nie później niż do 30 listopada 2027 r.).

Kto może ubiegać się o umorzenie zadłużenia?

Do programu może przystąpić dłużnik, który:
- na dzień 31 października 2023 r. posiadał zadłużenie powyżej roku za korzystanie z lokalu,
- złoży wniosek o restrukturyzację zadłużenia w terminie 4 miesięcy od dnia obowiązywania uchwały
(wniosek do pobrania: w siedzibie ZGKiM w Malborku Sp.z o.o. przy ul. Gen. de Gaulle’a 70
oraz na stronie internetowej ZGKiM w Malborku Sp. z o.o.)
- nie dewastował zajmowanego lokalu i nie wykraczał przeciwko porządkowi domowemu,
- nie zajął lokalu bez zgody Miasta,
- ureguluje do dnia podpisania porozumienia zaległości wynikajace z nieopłaconej kaucji mieszkaniowej
oraz zawartych porozumień w sprawie remontu lub ulepszenia lokalu.

Kiedy nastąpi umorzenie zadłużenia?

Umorzenie dłużnikowi zadłużenia nastąpi nie później niż do 29 lutego 2028 r., po łącznym
spełnieniu przez dłużnika następujących warunków:
- spłaty pozostałej części zadłużenia (jednorazowo w terminie 4 miesięcy od daty zawarcia
porozumienia lub w ratach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2027 r., w zależności
od wybranego przez dłużnika wariantu),
- dokonywania bieżących płatności za korzystanie z lokalu terminowo i w pełnej wysokości,
- uregulowania zaległości powstałych od 31 października 2023 r. do dnia podpisania porozumienia.

Jaki dług może zostać umorzony?

Umarzane będzie zadłużenie, w skład którego wchodzą: czynsz, opłaty niezależne od właściciela ( tj. opłaty
za energię cieplną, gaz, wodę, odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych), odszkodowanie za zajmowanie
lokalu bez tytułu prawnego, odsetki.

Skontaktuj się

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Spółka z o.o.

ul. Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork

NIP: 5792153175
Regon: 220531610
Nr KRS: 0000299365 zarejestrowanego
w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kapitał zakładowy: 14 024 529,63 zł.

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
konto nr: 87 2030 0045 1110 0000 0146 6440

Sekretariat
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: sekretariat@zgkim.malbork.pl
Eko Standard
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: eko-standard@zgkim.malbork.pl
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel.: (55) 629 86 15
Piramida
ul. Słowackiego 64
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@piramida.malbork.pl
Cmentarz Komunalny
ul. Głowackiego
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@cmentarz.malbork.pl
© 2004 - 2023 ZGKiM Malbork / Projekt i wykonanie: CatProject