Segregacja odpadów

Informujemy, że Miasto Malbork od dnia 01 lipca 2013 r. uruchomiło dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o. przy ul. Gen. de Gaulle'a 70, 82-200 Malbork.

Sposób świadczenia usług:
1. PSZOK służy wyłącznie do odbioru odpadów selektywnie zebranych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy.
2. PSZOK jest czynny w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00. W soboty, w godzinach od 9:00 do 12:00.
3. Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem.
4. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie z nieruchomości, gdzie zamieszkują mieszkańcy, odpady selektywnie zebrane takie jak: chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady zielone, odpady rozbiórkowe i budowlane, przy czym wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych.
5. W przypadku dostarczenia odpadów budowlano - rozbiórkowych w formie zmieszanej, mieszkaniec jest zobowiązany do ich posortowania w PSZOK lub uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem, o którym mowa w ust 9.
6. Odpady dostarczone do PSZOK należy umieszczać w pojemnikach, kontenerach lub innych urządzeniach przystosowanych do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów.
7. Wszystkie pojemniki, kontenery i urządzenia do gromadzenia odpadów są opisane w sposób wskazujący rodzaj odpadów, które należy w nich umieszczać.
8. W przypadku mieszania odpadów lub umieszczania odpadów w pojemnikach, kontenerach lub urządzeniach niezgodnie z ich przeznaczeniem obsługa PSZOK, może odmówić przyjęcia odpadów nieodpłatnie i pobrać opłatę według cennika, o którym mowa w ust. 9.
9. Operator PSZOK umieszcza cennik za odbieranie i zagospodarowanie odpadów w PSZOK na wjeździe do PSZOPK oraz na swojej stronie internetowej. Cennik będzie także dostępny na stronie internetowej urzędu miasta.
10. Punktami selektywnej zbiórki przeterminowanych leków są wytypowane apteki:
a) "MEDERI PLUS", ul. Kotarbińskiego 10, Malbork
b) "ZAMKOWA", ul. Jasna 10, Malbork
c) "MALBORSKA", ul. Słowackiego 75, Malbork
d) "MELISA", ul. Michałowskiego 23C, Malbork
e) "Południe", ul. Konopnickiej 23, Malbork
f) "Kałdowo", ul. Solskiego 1, Malbork
g) "GEMINI", ul. Kościuszki 48, Malbork
h) "APTEKA ŚW. JANA", ul. Konopnickiej 12, Malbork
i) "APTEKA EURO-PHARM", ul. Kościuszki 40, Malbork
j) "Alba" ul. Słowackiego 71/1, Malbork
k) "APTEKA MEDICAL", ul. Dworcowa 17, Malbork
l) "APTEKA DR.MAX", ul. Kościuszki 16, Malbork
m) APTEKA ul. Chopina 3, Malbork

Informacja o segregacji odpadów na terenie miasta Malbork:  POBIERZ
Informacja o Punkcie Selektywnej Zbórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Malbork:  POBIERZ


PSZOK
tel. 55 629 86 00 wewnętrzny: 640

Skontaktuj się

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Spółka z o.o.

ul. Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork

NIP: 5792153175
Regon: 220531610
Nr KRS: 0000299365 zarejestrowanego
w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kapitał zakładowy: 12 553 529,63 zł.

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
konto nr: 87 2030 0045 1110 0000 0146 6440

Sekretariat
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: sekretariat@zgkim.malbork.pl
Eko Standard
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: eko-standard@zgkim.malbork.pl
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel.: (55) 629 86 15
Piramida
ul. Słowackiego 64
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@piramida.malbork.pl
Cmentarz Komunalny
ul. Głowackiego
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@cmentarz.malbork.pl
© 2004 - 2022 ZGKiM Malbork / Projekt i wykonanie: CatProject