Dostawa trzech fabrycznie nowych samochodów dostawczych w formie leasingu operacyjnego.

Dodano: 2020-09-10 15:47:54 Kategoria: Zamówienia Publiczne

Malbork, 22.09.2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/02/09/2020. Nazwa zadania: Dostawa trzech fabrycznie nowych samochodów dostawczych w formie leasingu operacyjnego.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający informuje, że nie wpłynęła ani jedna oferta.

Uzasadnienie prawne:
Art. 93. 1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

Środki ochrony prawnej
od niniejszej decyzji zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).

 
____________________________________
Kierownik Zamawiającego

 

 

 


Malbork, 2020-09-15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(Uwaga: nastąpiła zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/2/09/2020.
Nazwa zadania: Dostawa trzech fabrycznie nowych samochodów dostawczych w formie leasingu operacyjnego.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p. zm.) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o
Adres zamawiającego Gen. de Gaulle'a 70
Kod Miejscowość 82-200 Malbork
Telefon: 55 629 86 00
adres strony internetowej www.zgkim.malbork.pl
adres poczty elektronicznej przetargi@zgkim.malbork.pl
Godziny urzędowania: 7 - 15

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.zgkim.malbork.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Dostawa czterech fabrycznie nowych samochodów dostawczych w formie leasingu operacyjnego wg. specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr.7.
A) Samochód ciężarowy z pojedynczą kabiną wyposażony w wywrot, stelaż i plandekę - 1szt. - W terminie do 15.02.2021.
B) Samochód ciężarowy z pojedynczą kabiną, w zabudowie typu furgon - 1szt. - W terminie do 30.11.2020.
C) Samochód osobowy - przystosowany do przewozu towarów - 1szt. - W terminie do 15.10.2020.


Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
66000000-0 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
34136000-9 Samochody półciężarowe
34110000-1 Samochody osobowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania (realizacji) zamówienia określać będzie umowa leasingu zgodna z warunkami podstawowymi zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia::

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) zdolności technicznej lub zawodowej,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt ustawy Pzp.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje dotyczące tych podmiotów w oświadczeniu.
Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów należy złożyć również zobowiązanie tego podmiotu, zgodnie z SIWZ.
Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
4) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,
5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy,
6) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),
7) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
8) wykaz dostaw lub usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane,
9) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

IX. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

Cena: 100%

XI. Składanie ofert:

Oferty należy składać do dnia: 22.09.2020 do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o
Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork
Pokój nr 26 (Sekretariat)

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
adres strony internetowej

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji internetowej.

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

XVIII. Inne informacje:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 583813-N-2020.
Data zamieszczenia 10.09.2020.

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 540176323-N-2020.
Data zamieszczenia 15.09.2020.

 
___________________________
Kierownik Zamawiającego

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy -  POBIERZ
2. Formularz cenowy -  POBIERZ
3. Oświadczenia wykonawcy -  POBIERZ
4. Wykaz osób -  POBIERZ
5. Wykaz usług -  POBIERZ
6. Wzór umowy -  POBIERZ
7. Opis techniczny -  POBIERZ
8. SIWZ -  POBIERZ

 


Malbork, 14.09.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/2/09/2020.
Nazwa zadania: Dostawa trzech fabrycznie nowych samochodów dostawczych w formie leasingu operacyjnego


W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

 

Pytanie nr 1. „Z uwagi na fakt, że ubezpieczenie Sprzętu zgodnie z SIWZ leży po stronie Zamawiającego, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi rok rocznie.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

 

Pytanie nr 2. „Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu stanowiła oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 160 zł. Opłata ryczałtowa zastępuje większość wycenianych oddzielnie czynności związanych z posprzedażową obsługą Umowy leasingu. W ramach ryczałtu Klient nie ponosi kosztów m.in. za: cesję umowy, obsługę mandatów, wcześniejsze zakończenia Umowy, bezpłatny dostęp do Portalu Klienta. Tabela opłat jest częścią OWUL – co gwarantuje Klientom niezmienność warunków przez cały okres trwania Umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

 

Pytanie nr 3. „Proszę o udostępnienie załączników w wersji edytowanej.”

Odpowiedź: Przesłano drogą elektroniczną.

 

Pytanie nr 4. „W formularzu oferty nie uwzględniono kosztów opłaty wstępnej, uprzejmie proszę o korektę.”

Odpowiedź: Zamawiający skorygował formularz cenowy o pozycję opłaty wstępnej.

 

Pytanie nr 5. „Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację. Zamawiający będzie zobowiązany do jego poniesienia na podstawie re faktury wystawionej w trakcie trwania umowy leasingu przez Wykonawcę – Finansującego. Założenie to jest zgodne z kodeksowym ujęciem umowy leasingu, zgodnie z którym wszelkie podatki, opłaty i inne ciężary związane z korzystaniem i posiadaniem leasingowanego dobra, ponosi korzystający. ”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

 

Pytanie nr 6. „Uprzejmie proszę o korektę formularza oferty w poz. 3 – nie ma możliwości aby koszt rejestracji został doliczony od raty leasingu, Zamawiający będzie zobowiązany do poniesienia kosztów rejestracji na podstawie re faktury wystawionej w trakcie trwania umowy leasingu przez Wykonawcę.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. We wzorze umowy Zamwiający napisał w § 7 u.1: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu leasingu samochodów wynagrodzenie, którego kwota zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w związku z realizacją przedmiotu umowy”

 
Pytanie nr 7. „Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ich zmniejszenie z 2% na 1%, z 10% na 5%.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

 
Pytanie nr 8. „We wzorze umowy w §6 ust.2 Zamawiający opisał wykup Sprzętu. Uprzejmie informuję, że opłata za wykup powinna być uiszczona wraz z ostatnią ratą leasingową na podstawie informacji wskazanej na fakturze. Zamawiający dopiero po uiszczeniu ostatniej raty otrzyma fakturę wykupową, opiewającą na kwotę wykupu, która jest potwierdzeniem przeniesienia na niego prawa własności leasingowanego dobra. Proszę o akceptację takiego scenariusza działania.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki scenariusz.

 

Pytanie nr 9. „Czy Zamawiający zgadza się, aby za dzień zapłaty opłat uznać datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy. Wykonawca nie może uznać za termin płatności dnia, którego daty de facto nie zna, bo taką właśnie datą jest dla niego data obciążenia rachunku Zamawiającego.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

 

Pytanie nr 10. „ Wykonawca/Finansujący jako Instytucja Finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobligowany do przeprowadzenia analizy finansowej Podmiotu, któremu udziela finansowania wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. Prosimy o udostępnienie dokumentów finansowych, które umożliwią przeprowadzenie takich czynności:
- bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2018, 2019;
- bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec II kwartału 2020 zamiennie sprawozdanie wg. wzoru F01 za II kwartał 2020.”

Odpowiedź: Przesłano drogą elektroniczną.

Aktualizacja, 15.09.2020 

Pytanie nr 11. „Czy Zamawiają dopuści pojazd (dot. Części A B C) z hamulcami tarczowymi wentylowanymi z przodu, a z tyłu tarczowymi?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

 

Pytanie nr 12. „Czy Zamawiający byłby skłonny zmniejszyć procentową karę za opóźnienie?”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

 

Pytanie nr 13. „Czy Zamawiajacy dopuści wywrotkę trójstronną o wymiarach wewnętrznych wywrotki 3 000 x 1 905 x burty 400mm (tolerancja +/- 5 mm)? Reszta odnośnie plandeki bez zmian.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

 Aktualizacja, 16.09.2020

Dotyczy samochodu 1:

Pytanie nr 14. „Czy zamawiający dopuści do postępowania samochód wyposażony w poduszkę pasażera bez możliwości jej dezaktywacji?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

 

Pytanie nr 15. "Czy zamawiający dopuści do postępowania samochód o rozstawie osi równym 3504mm?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

 

Pytanie nr 16. "Czy zamawiający dopuści do postępowania samochód o wysokości kabiny równej 2194 po zdemontowaniu stelaża z plandeką?"

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

 

Pytanie nr 17. "Czy zamawiający dopuści do postępowania samochód o długości całkowitej 5900mm?"

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

 

Pytanie nr 18. "Czy zamawiający dopuści do postępowania samochód o wysokości stelaża z plandeką 950mm?"

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 

 

Pytanie nr 19. Proszę o ujednolicenie zapisów w pkt 16 i 19 ze względu na różnicę pomiędzy długościami i szerokościami wywrotu i plandeki.

Odpowiedź: Zamawiający koryguje wymiary w pkt 19.
Obecne brzmienie punktu 19 samochodu A: „Wywrot trójstronny z siłownikiem montowanym pod połogą sterowany z kabiny kierowcy. Układ hydrauliczny z automatycznym ogranicznikiem wywrotu. Wymiary wewnętrzne 3000 mm x 1905 mm x burty 400 mm. Stelaż z plandeką – wysokość 1650 mm. Kolor plandeki z palety RAL 1012 (zółty)”
Korekcie poddano też pkt 18 opisu technicznego przedmiotu zamówienia.
Obecne brzmienie: „Szerokość skrzyni ładunkowej po podłodze (wymiary wewnętrzne): Max. 1905 (+/- 5mm).”

 

Dotyczy samochodu 2

Pytanie nr 20. "Czy zamawiający dopuści do postępowania samochód wyposażony w poduszkę pasażera bez możliwości jej dezaktywacji?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

 

Dotyczy samochodu 3

Pytanie nr 21. "Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostawę samochodu do dnia 31.01.2021?"

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 22. "Czy zamawiający dopuści do postępowania samochód o poj skokowej silnika 1.5l?"

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 23. "Czy zamawiający dopuści do postępowania samochód o mocy silnika 120km?"

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 24. "Czy zamawiający dopuści do postępowania samochód z reflektorami ksenonowymi?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 25. "Czy zamawiający dopuści do postępowania samochód?"

Odpowiedź: Zgodnie z powyższymi pytaniami/odpowiedziami.

 

Zamawiający pozytywnie rozpatrzył prośby o zmianę terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert ustala się na dzień: 22.09.2020 godzina: 10:00.
W związku z powyższym, otwarcie ofert nastąpi również w dniu 22.09.2020 godzina 10:15.

 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

__________________________________
Kierownik Zamawiającego

Skontaktuj się

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Spółka z o.o.

ul. Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork

NIP: 5792153175
Regon: 220531610
Nr KRS: 0000299365 zarejestrowanego
w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kapitał zakładowy: 11 153 529,63 zł.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/Malbork
konto nr: 87 2030 0045 1110 0000 0146 6440

Sekretariat
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: zgkim@zgkim.malbork.pl
Eko Standard
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: eko-standard@zgkim.malbork.pl
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel.: (55) 629 86 15
Piramida
ul. Słowackiego 64
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@piramida.malbork.pl
Cmentarz Komunalny
ul. Głowackiego
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@cmentarz.malbork.pl
© 2004 - 2020 ZGKiM Malbork / Projekt i wykonanie: CatProject