Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla budynku wielorodzinnego z 42 mieszkaniami socjalnymi przy ul. Pasteura

Dodano: 2018-08-21 00:00:00 Kategoria: Archiwum Zamówień Publicznych

Malbork, 2018-08-21

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o
Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork


INFORMACJA O WYNIKU


postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: ZGKiM/ZP30/1/07/2018, nazwa zadania: "Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla budynku wielorodzinnego z 42 mieszkaniami socjalnymi przy ul. Pasteura, obr. 14, dz. nr: 171, 174/27, 174/28, 174/29, w Malborku wraz z uzbrojeniem terenu."Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę:

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych i Projektowych "EL" S.C.
Cz. Piotrowska & W. Nidzgorski & E. Piotrowska
82-300 Elbląg, ul. Jana Matejki 9/1,

która zaproponowała najniższą cenę.

Z firmą tą zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Dziękuję za złożenie oferty.

osoba do kontaktów:
imię i nazwisko Mirosław Imiołczyk
tel. 509 152 402
fax. (55) 629 86 01
w terminach w godzinach pracy zamawiającego ____________________________________
Kierownik zamawiającego


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o
Gen. de Gaulle'a 70, 82-200 Malbork
Malbork, 25.07.2018

Numer sprawy: ZGKiM/ZP30/1/07/2018OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIEo wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy ZGKiM/ZP30/1/07/2018, nazwa zadania: 

„Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla budynku wielorodzinnego z 42 mieszkaniami socjalnymi przy ul. Pasteura, obr. 14, dz. nr: 171, 174/27, 174/28, 174/29,
w Malborku wraz z uzbrojeniem terenu.”

W związku z planowanym zakupem usługi Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku
Sp. z o.o prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest:

1. Przygotowanie wraz z obsługą wymogów rozpatrzenia wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 marca 2018 (Dz.U. 2018 poz 756) z wypełnieniem stosownych procedur.

2. Przedmiotem zamówienia jest pełne zastąpienie inwestora w przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji spełniające wszelkie wymogi prawa w tym zakresie , a w szczególności:
a) ocena dokumentacji pod kątem jej prawidłowości i zgodności z wymogami banku kredytującego oraz
prowadzenie reklamacji dokumentacji.
b) pełny udział w przygotowaniu dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonawstwo łącznie z obsługą postępowań odwoławczych.
c) analiza zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji pod kątem możliwości finansowych.
d) wypełnienie wymogów banku kredytującego w zakresie planowanych nakładów, obsługi bieżącej transz kredytowych.
e) sprawne, bieżące prowadzenie inwestycji i nadzoru, w tym nadzór nad obsługą geodezyjną oraz nadzór nad odbiorami branżowymi (Energa, PEC, PWiK, Kominiarze itp.).
f) wypełnienie wszelkich przepisów Prawa Budowlanego wraz z wykonaniem wymaganych przez dysponentów uzbrojenia wszelkich warunków uzbrojenia.
g) prowadzenie nadzoru nad dokumentacją budowy, sprawozdawczość inwestycyjna, opracowanie danych analitycznych w tym zakresie wraz z przygotowaniem do przekazania środków trwałych dla gestorów sieci w imieniu inwestora.
h) koordynacja realizacji inwestycji z robotami dotyczącymi uzbrojenia terenu w granicach realizacji przez jednostki zewnętrzne.
i) prowadzenie pełnej procedury odbiorowej z uzyskaniem decyzji na użytkowanie oraz obsługa okresu gwarancji i rękojmii, w tym egzekwowanie kar umownych.

3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
MINIMALNE WYMOGI

a. nadzorowanie w okresie ostatnich 5 lat przynajmniej jednego budynku mieszkalnego z udziałem kredytu bankowego według procedur wymaganych przez Bank.

b. dysponowanie wykwalifikowaną kadrą niezbędną do nadzoru robót, będących przedmiotem zamówienia tj.: osoby, które będą nadzorowały roboty w poszczególnych branżach muszą posiadać stosowne uprawnienia i co najmniej 2 letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami w swojej branży. Inspektor robót budowlanych, pełniący jednocześnie funkcje kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego, musi posiadać 10 letni staż pracy (od daty uzyskania stosownych uprawnień) i udokumentowaną praktykę w nadzorowaniu budynków mieszkalnych realizowanych z udziałem kredytu bankowego według procedur wymaganych przez Bank.


Wspólny Słownik Zamówień:
71.00.00.00-8


Termin wykonania zamówienia: 
Rozpoczęcie - 7 dni od zawarcia umowy. 
Całkowite zakończenie i rozliczenie budynku - 2020 r.

Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia. 

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze. 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
Cena - 100%


Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 09.08.2018 do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o
ul. Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork
Pokój nr 26 (Sekretariat)

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 09.08.2018r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne.


Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.zgkim.malbork.pl oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: Za pomocą poczty elektronicznej e-mail.


Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:
1.
imię i nazwisko Mirosław Imiołczyk 
tel. 509 152 402 
fax. (55) 629 86 01 
w terminach w godzinach 9 - 12 

2.
imię i nazwisko Arkadiusz Lejman
tel. (55) 629 86 00 
fax. (55) 629 86 01 
w terminach w godzinach 9 - 12 


Załączniki:
1. Formularz Ofertowy.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków.
3. Wzór umowy.
4. Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji
5. Zestawienie wymaganych przez Zamawiającego dokumentów.____________________________________
Kierownik zamawiającego

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie dot. spełniania warunków
3. Wzór umowy 
4. Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentów 
5. Zestawienie wymaganych dokumentów

Skontaktuj się

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Spółka z o.o.

ul. Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork

NIP : 5792153175
Regon : 220531610
Nr KRS: 0000299365 zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kapitał zakładowy: 11 153 529,63 zł.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/Malbork
konto nr : 87 2030 0045 1110 0000 0146 6440

Sekretariat
tel.: (55) 629 86 00
fax: (55) 629 86 01
E-mail: zgkim@zgkim.malbork.pl
Eko Standard
tel.: (55) 629 86 24
E-mail: eko-standard@zgkim.malbork.pl
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel.: (55) 629 86 15
fax: (55) 629 86 36
Piramida
ul. Słowackiego 64
82-200 Malbork
tel.: (55) 272 28 13
E-mail: biuro@piramida.malbork.pl
Cmentarz Komunalny
ul. Głowackiego
82-200 Malbork
tel.: (55) 272 36 59
E-mail: biuro@cmentarz.malbork.pl
© 2004 - 2019 ZGKiM Malbork / Projekt i wykonanie: CatProject