Sukcesywna sprzedaż oleju napędowego.

Dodano: 2019-02-04 13:57:50 Kategoria: Archiwum Zamówień Publicznych

Malbork, 11.02.2019


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: ZGKiM/U/1/02/2019.
Nazwa zadania: Sukcesywna sprzedaż oleju napędowego.


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty
w zakresie następujących części zamówienia:

Lista wybranych wykonawców
---------------------------------------------------------------------------

Nazwa wykonawcy: Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o.
Adres wykonawcy: ul. Gen De Gaulle'a 71. 82-200 Malbork


Uzasadnienie wyboru: Oferta jest zgodna z SIWZ i ustawą PZP oraz spełnia wszystkie warunki jakie Zamawiający postawił przed Wykonawcami zamówienia.


Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następującą ofertę:
--------------------------------------------------------------------------------

Nazwa wykonawcy: Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o.
Adres wykonawcy: ul. Gen De Gaulle'a 71, 82-200 Malbork
Liczba pkt. w kryterium cena: 100%


2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. „a” Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje,
że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą, możliwe będziepo dopełnieniu wszelkich formalności
w dniu: 12.02.2019 godzina 12:00.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
Termin wniesienia odwołania: 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 15 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm).

 

____________________________________
Kierownik Zamawiającego

 


Malbork, 11.02.2019

 

PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: ZGKiM/U/1/02/2019.
Nazwa zadania: Sukcesywna sprzedaż oleju napędowego.


Komisja przetargowa w składzie:
Przewodniczący – Andrzej Wrona
Sekretarz – Arkadiusz Lejman
Członek – Marcin Jajkowski

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o. informuje, że dnia 11.02.2019 o godzinie 10:10 odbyło się otwarcie ofert i stwierdza, że złożono jedną ofertę.


Komisja:
1. Odczytała kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.: 932 500,00 zł.
2. Sprawdziła czy oferta jest prawidłowo zabezpieczona i zaadresowana.
3. Dokonała otwarcia oferty, odczytała nazwę, adres wykonawcy i zaoferowaną cenę.


Lp. 1
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
ul. Gen De Gaulle'a 71, 82-200 Malbork


Cena netto: 941 904,00 zł
Cena brutto: 1 158 541,92 zł

 

Arkadiusz Lejman
Sekretarz komisji przetargowej

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/U/1/02/2019.
Nazwa zadania: Sukcesywna sprzedaż oleju napędowego.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o
Adres zamawiającego Gen. de Gaulle'a 70
Kod Miejscowość 82-200 Malbork
Telefon: 55 629 86 00
Faks: 55 629 86 01
adres strony internetowej www.zgkim.malbork.pl
adres poczty elektronicznej przetargi@zgkim.malbork.pl
Godziny urzędowania: 7 - 15

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.zgkim.malbork.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Sukcesywna sprzedaż oleju napędowego w okresie 12 miesięcy, w ilości około 240 000 litrów rocznie, z możliwością tankowania pojazdów i sprzętu budowlanego Zamawiającego (jednostki o wydłużonych gabarytach), na terenie stacji paliw Wykonawcy. Tankowanie pojazdów Zamawiającego odbywać się będzie każdego dnia między godziną 6:00, a 24:00
Odległość (promień) miejsca tankowania od bazy Zamawiającego, znajdującej się przy ul. Gen. de Gaulle'a 70, 82-200 Malbork, nie może wynosić więcej niż 1 kilometr.
Dostarczony olej napędowy powinien spełniać wymagania określone w normie PN-EN 590 oraz przepisom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015.1680 z dnia 2015.10.23). Parametry techniczne i chemiczne dostarczanego oleju napędowego nie mogą być gorsze niż określone w wyżej wspomnianych normach oraz w załącznikach do Rozporządzenia.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 09134100-8 Olej Napędowy

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych


V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

12 miesięcy od dnia podpisania umowy

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia::

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania kompetencji lub uprawnień (koncesje, zezwolenia, licencje lub wpis do jedynego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca posiadają siedzibę, członkostwo w określonej organizacji od którego uzależnione jest prawo do świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia w kraju pochodzenia wykonawcy lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę).

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) zdolności technicznej lub zawodowej,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt ustawy Pzp.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,
8) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy,
9) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),
10) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
11) koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
12) dokument potwierdzający status członkowski wykonawcy w określonej organizacji, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia nabywanej przez zamawiającego usługi w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
13) sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,
14) oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,
15) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
16) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
17) wykaz dostaw lub usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane,
18) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,
19) opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy,
20) wykaz systemów zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw, które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego,
21) wykaz środków zarządzania środowiskowego, które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego,
22) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych wykonawcy, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości, z których będą korzystać - w przypadku gdy przedmiot zamówienia obejmuje produkty lub usługi o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu,
23) oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
24) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy,
25) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

IX. Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.


Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 15 000 zł, słownie: piętnaście tysięcy złotych.

Wykonawców obowiązują ustalenia dot. wadium zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

Cena: 100%

 

XI. Składanie ofert:

Oferty należy składać do dnia: 11.02.2019 do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o
Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork
Pokój nr 26 (Sekretariat)


XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji internetowej.

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

XVII . Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia:
510172-N-2019. Data zamieszczenia 04.02.2019.

 

____________________________________
Kierownik Zamawiającego

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy -  POBIERZ
2. Formularz cenowy -  POBIERZ
3. Oświadczenia wykonawcy -  POBIERZ
4. Wykaz osób -  POBIERZ
5. Wykaz usług -  POBIERZ
6. Wzór umowy -  POBIERZ
7. Mapka poglądowa -  POBIERZ
8. SIWZ -  POBIERZ

 


 Malbork, 07.02.2019

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/U/1/02/2019. Nazwa zadania: Sukcesywna sprzedaż oleju napędowego


W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:


Pytanie nr 1. „Czy Zamawiający zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, lub przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty:
* 0 zł netto za kartę nową,
* 10 zł netto za kartę dodatkową wydawaną w trakcie realizacji umowy
* 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.)?”

Odpowiedź:
Zamawiający nie akceptuje takiego rozwiązania.


Pytanie nr 2. „Czy Zamawiający dopuszcza poniższą formę dokonywania transakcji:

Bezgotówkowa sprzedaż paliw odbywać się będzie poprzez tankowanie pojazdów i maszyn będących w użytkowaniu Zamawiającego w stacjach/ sieci paliw Wykonawcy – za pomocą kart paliwowych Wykonawcy wydanych Zamawiającemu. Pracownik Zamawiającego tankujący paliwo do pojazdów i maszyn będących w użytkowaniu Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy zobowiązany jest do wprowadzenia właściwego kodu PIN przypisanego indywidualnie do karty paliwowej i jako potwierdzenie transakcji otrzyma dowód wydania (wydruk z terminala), gdzie jeden egzemplarz dowodu wydania otrzymuje pracownik Zamawiającego, a drugi egzemplarz dowodu wydania zostaje na stacji paliw Wykonawcy. Dowód wydania (wydruk z terminala) będzie zawierał następujące dane: numer rejestracyjny tankowanego pojazdu, datę poboru paliwa, ilość i wartość zakupionego paliwa, numer karty paliwowej.
Ponadto Wykonawca informuje, że załącznik do faktury stanowiący jej integralną część zawiera wykaz wszystkich zakupów z danego okresu rozliczeniowego dokonywanych na poszczególne karty paliwowe , t.j.: numery kart, numery rejestracyjne pojazdów, ilość i ceny jednostkowe brutto zakupionych paliw lub liczbę towarów i usług, wartość (netto, brutto, VAT) paliw (towarów i usług), pozycję faktury. Dla danej pozycji faktury wskazana jest wartość brutto przed opustem, wielkość opustu, wartość (brutto, VAT, netto) po opuście.”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza taką możliwość.


Pytanie nr 3. „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zabezpieczenia należytego wykonania umowy( XVI. SIWZ)?”

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.
Pytanie nr 4. „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia z zapisu w § 4 ust. 5 słów: lub wypisanych pokwitowaniach…” do końca zdania, gdyż nie ma on zastosowania przy użyciu kart paliwowych?
Pragnę poinformować, iż dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji jest wydruk z Terminala - dowód wydania, który generowany jest po zatwierdzeniu transakcji poprawnym pinem. Dlatego też nie ma konieczności potwierdzania dokumentu podpisem, poprawność dokonanej transakcji wskazuje zapis/informacja: ”KOD PIN POPRAWNY”.”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza taką możliwość.


Pytanie nr 5. „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu §7 ust. 1 i 2 oraz zaakceptowania przyjęcia systemu rozliczeń opartego na Programie „Twoja Lokalna Stacja” lub po cenach detalicznych.?
Program „Twoja Lokalna Stacja” jest ofertą skierowaną do Zamawiającego, który deklaruje zakupy wyłącznie ON w wysokości minimum 10 000 l miesięcznie na jednej wybranej stacji paliw. W ramach oferty „Twoja Lokalna Stacja” cena tankowania naliczana jest na bazie SPOT (ceny hurtowej Wykonawcy) publikowanej na stronie internetowej Wykonawcy, powiększonej o podatek VAT i stały narzut zaproponowany Zamawiającemu i wpisany do umowy. Cena płacona przez Zamawiającego na „Twojej Lokalnej Stacji” będzie zatem uzależniona od wysokości SPOT w danym dniu.
Zamawiający ma więc możliwość sprawdzania na bieżąco obowiązującej ceny hurtowej netto oleju napędowego jak również korzystania z danych archiwalnych za pośrednictwem strony internetowej Wykonawcy lub zastąpienia następującym zapisem:
„Sprzedaż paliw przy użyciu kart paliwowych odbywać się będzie po cenach detalicznych brutto obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego upustu w wysokości …. PLN na paliwa (od ceny brutto).”?
Upust w tej wysokości naliczany będzie na każdej fakturze VAT wystawionej za okres rozliczeniowy dla Zamawiającego”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza taką możliwość


Pytanie nr 6. „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania do § 7 ust.3 zapisu o następującej treści: „Wykonawca będzie wystawiał faktury po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. Wykonawca do faktury załączy zbiorcze zestawienie transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym przez Zamawiającego, zawierające m.in.: rodzaj paliwa, numer rejestracyjny pojazdu, numer karty paliwowej, miejscowość i numer stacji paliw, datę dokonania transakcji, ilość paliwa, cenę brutto paliwa, należny rabat dla paliw.”?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

 

Pytanie nr 7. „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość w § 7 ust.3, aby termin płatności wynosił 21 dni od daty wystawienia faktury?”

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

 

Pytanie nr 8. „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany § 8 słów: „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza takąj możliwość.
Pytanie nr 9. „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania do § 8 kolejnego zapisu o następującej treści: „Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych.”?”

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

 

Pytanie nr 10. „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy (po wyborze oferenta) załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych Wykonawcy - w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji)?”

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

 

 

__________________________________
Kierownik Zamawiającego

Skontaktuj się

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Spółka z o.o.

ul. Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork

NIP : 5792153175
Regon : 220531610
Nr KRS: 0000299365 zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kapitał zakładowy: 11 153 529,63 zł.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/Malbork
konto nr : 87 2030 0045 1110 0000 0146 6440

Sekretariat
tel.: (55) 629 86 00
fax: (55) 629 86 01
E-mail: zgkim@zgkim.malbork.pl
Eko Standard
tel.: (55) 629 86 24
E-mail: eko-standard@zgkim.malbork.pl
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel.: (55) 629 86 15
Piramida
ul. Słowackiego 64
82-200 Malbork
tel.: (55) 272 28 13
E-mail: biuro@piramida.malbork.pl
Cmentarz Komunalny
ul. Głowackiego
82-200 Malbork
tel.: (55) 272 36 59
E-mail: biuro@cmentarz.malbork.pl
© 2004 - 2020 ZGKiM Malbork / Projekt i wykonanie: CatProject