Ochrona danych osobowych

KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW ZAKŁADU


Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Spółka z o.o. zapewniało będzie określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:
1)    Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Spółka z o.o. - siedziba: 82-200 Malbork, ul. Gen. de Gaulle'a 70 jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie wszedł wskutek zawieranych z Państwem umów, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.
2)    Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez ZGKiM w Malborku Spółka z o.o., jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz przepisami prawa cywilnego i gospodarczego.
3)    Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez ZGKiM w Malborku Spółka z o.o. dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych ze Spółką. W wymagających tego przypadkach Spółka ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.
ZGKiM w Malborku Spółka z o.o. deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzać będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:
   •    wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na terenach należących do Spółki,
   •    marketing usług własnych oraz promowanie działalności Spółki i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nią umowami,
   •    dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
4)    Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez ZGKiM w Malborku Spółka z o.o., w tym profilowaniu.
5)    Osobom, których dane Spółka przetwarza przysługują prawa:
   •    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
   •    sprostowania (poprawiania) danych,
   •    usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
   •    do ograniczenia przetwarzania danych,
   •    do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
   •    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
   •    wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt  21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6)    ZGKiM w Malborku Spółka z o.o. przechowywał będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa gospodarczego, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Spółki.
7)    Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z ZGKiM w Malborku Spółka z o.o. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, agencje ochrony osób i mienia.
8)    Spółka, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
9)    ZGKiM w Malborku Spółka z o.o. z dniem 25 maja 2018 r. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
   •    telefonicznie: 55 6298600
   •    drogą elektroniczną: iod@zgkim.malbork.pl
   •    osobiście w siedzibie Spółki, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.Prezes Zarządu ZGKiM w Malborku Spółka z o.o.

Skontaktuj się

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Spółka z o.o.

ul. Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork

NIP : 5792153175
Regon : 220531610
Nr KRS: 0000299365 zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kapitał zakładowy: 11 153 529,63 zł.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/Malbork
konto nr : 87 2030 0045 1110 0000 0146 6440

Sekretariat
tel.: (55) 629 86 00
fax: (55) 629 86 01
E-mail: zgkim@zgkim.malbork.pl
Eko Standard
tel.: (55) 629 86 24
E-mail: eko-standard@zgkim.malbork.pl
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel.: (55) 629 86 15
fax: (55) 629 86 36
Piramida
ul. Słowackiego 64
82-200 Malbork
tel.: (55) 272 28 13
E-mail: biuro@piramida.malbork.pl
Cmentarz Komunalny
ul. Głowackiego
82-200 Malbork
tel.: (55) 272 36 59
E-mail: biuro@cmentarz.malbork.pl
© 2004 - 2019 ZGKiM Malbork / Projekt i wykonanie: CatProject