Ochrona danych osobowych

KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W MALBORKU SPÓŁKA Z O.O.

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Spółka z o.o. zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:
1) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Spółka z o.o. - siedziba: 82-200 Malbork, ul. Gen. de Gaulle'a 70, numer wpisu do KRS: 0000299365, REGON: 220531610, NIP: 5792153175, jest Administratorem Danych, w których posiadanie wszedł wskutek wykonywania zawartych z Państwem umów, dokumentowaniem operacji gospodarczych, obsługą korespondencji, utrzymywaniem kont użytkowników serwisu Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta oraz merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.
2) ZGKiM w Malborku Spółka z o.o. przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:
 • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • w celach wynikających z postanowień zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • w celu udokumentowania wykonanej usługi lub umowy, na podstawie obowiązków wynikających z:
  - ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego,
  - ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
  - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
  - ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  - ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
  - ustawy o rachunkowości i przepisów prawa podatkowego
oraz w celu wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 • w celu umożliwienia korzystania klientom z internetowego serwisu Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO oraz właściwe przepisy dot. komunikacji elektronicznej);
 • w celach analitycznych i badań satysfakcji klientów pod kątem właściwego sposobu realizowania usług na rzecz klientów naszej Spółki oraz optymalizacji procesów ich obsługi, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu przesyłania zaproszeń na wydarzenia (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb oraz oczekiwań na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art.8 ust. 1 lit. f RODO oraz właściwe przepisy dot. komunikacji elektronicznej);
 • w celu uaktualniania i korygowania danych osobowych klientów, jak również kontaktowania się z klientami przy problemach z realizacją ich wniosków, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie administracyjnym ZGKiM w Malborku Spółka z o.o. poprzez wykorzystywanie monitoringu wizyjnego oraz kontroli ruchu osobowego i kołowego.
3) Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez ZGKiM w Malborku Spółka z o.o., w tym profilowaniu.
4) Osobom, których dane nasza Spółka przetwarza przysługują prawa:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5) ZGKiM w Malborku Spółka z o.o. przechowywał będzie Państwa dane osobowe:
 • Przez okres wynikający z przepisów prawa wskazanych w punkcie 2 niniejszego „Komunikatu”;
 • przez okres niezbędny do wykonania umowy / realizacji usługi i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, tj. przez okres 10 lat, lub do czasu przedawnienia roszczeń;
 • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych przez okres do czasu złożenia przez sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby w razie wycofania zgody przez tę osobę (przy braku innej podstawy prawnej przetwarzania) bądź zgłoszenia sprzeciwu (zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach określonych w deklaracji zgody).
Ponadto, przez 10 lat będziemy przechowywać dowód udzielonej zgody dla celów związanych z wykazaniem faktów na wypadek ewentualnych roszczeń dotyczących nieprawidłowego przetwarzania przez nas danych osobowych.
6) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również podwykonawcom związanym z ZGKiM w Malborku Spółka z o.o. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy wykonujące na rzecz Spółki usługi informatyczne, w tym usługi hostingu, agencje ochrony osób i mienia.
7) Spółka, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8) ZGKiM w Malborku Spółka z o.o. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
 • telefonicznie: 55 629-86-00,
 • drogą elektroniczną: iod@zgkim.malbork.pl,
 • pisemnie pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Spółka z o.o. 82-200 Malbork, ul. Gen. de Gaulle'a 70,
 • osobiście w siedzibie Spółki po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.


Prezes Zarządu ZGKiM w Malborku Spółka z o.o.

Skontaktuj się

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Spółka z o.o.

ul. Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork

NIP: 5792153175
Regon: 220531610
Nr KRS: 0000299365 zarejestrowanego
w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kapitał zakładowy: 14 024 529,63 zł.

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
konto nr: 87 2030 0045 1110 0000 0146 6440

Sekretariat
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: sekretariat@zgkim.malbork.pl
Eko Standard
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: eko-standard@zgkim.malbork.pl
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel.: (55) 629 86 15
Piramida
ul. Słowackiego 64
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@piramida.malbork.pl
Cmentarz Komunalny
ul. Głowackiego
82-200 Malbork
tel.: (55) 629 86 00
E-mail: biuro@cmentarz.malbork.pl
© 2004 - 2023 ZGKiM Malbork / Projekt i wykonanie: CatProject